SmartVælger

Find dit sikkerhedsprogram til Windows, Mac eller din smartphone - eller til alle dine computere og apparater!

Du kan vælge en række funk­ti­o­ner på den­ne og de ef­ter­føl­gen­de si­der, hvor­ef­ter du vil få vist de pro­gram­mer, der le­ver op til di­ne øn­sker. Du kan fx væl­ge, at pro­gram­met skal væ­re over­sat til dansk, at du vil ha­ve en fi­re­wall og on­li­ne back­up, og at du vil kun­ne be­skyt­te de små med for­æl­dre­kon­trol. Bemærk, at jo fle­re flue­ben, du sæt­ter, jo dy­re­re vil pro­gram­mer­ne i re­sul­ta­tet ty­pisk være.

Al­le pro­gram­mer­ne har dy­na­misk be­skyt­tel­se mod vi­rus, root­kits og lignende.

Dansk