Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Firefox fyl­der 40 MB. Download Firefox.

Firefox

Nyt i
Firefox 4/5

På denne side kan du læse om nyheder, der er introduceret i Firefox 4 og Firefox 5.

Sidens indhold:   

Nyt udseende   

En Firefox-knap erstatter menulinjen

Firefox er hoppet med på andre browseres fikse ide med at maksimere indholdsruden ved at presse alle andre ting så meget sammen som muligt. Det betyder, at menulinjen ikke længere er synlig som standard, i stedet har du fået knappen Firefox, der åbner en menu ved et klik. Samtidig er der ryddet op i knapperne på værktøjslinjen og flyttet rundt på nogle af elementerne, og statuslinjen nederst i browseren fjernet.

Personligt synes jeg, det er dumt. Det er for­ståe­ligt nok på hånd­holdte com­pu­tere og mobil­tele­foner med små skærme, men ikke på sta­tio­nære com­pu­tere, hvor skær­mene bliver større og større. Det er altså nem­mere at have direkte adgang til sine værktøjer!

Hvis du har det som mig, kan du hel­dig­vis nemt tilpasse værktøjslinjen, og du kan slå menulinjen til igen. Du kan læse om tilpasning af værktøjslinjer på siden Sådan tilpasser og skræddersyr du Firefox' udseende.

Du kan nemt skifte mellem Firefox-knappen og den gamle menulinje

Du kan få menu­lin­jen vist ved at klik­ke på knap­pen Firefox => Ind­stil­linger => Me­nu­lin­je. Vil du skif­te til­ba­ge til knap­pen, gø­res det med via me­nu­punk­tet Vis => Værk­tøjs­lin­jer => Me­nu­lin­je.

Al­ter­na­tivt kan du høj­re­klik­ke på en værk­tøjs­lin­je og væl­ge/fra­væl­ge punk­tet Me­nu­lin­je for at slå lin­jen til eller fra.

Bemærk, at trin for trin-guiderne her på hjemme­siden bruger knap-menuen, eftersom den er standard­valget i Firefox.

Bruger du Windows XP, vil du stadig have menulinjen, efter at du har opgraderet din Firefox. I så fald kan du manuelt skifte til menuknappen som beskrevet ovenfor.

Fanebladene er nu placeret over adressefeltet

Fanebladene vises nu over adressefeltet i stedet for under adressefeltet.

Fanebladene kan flyttes

Placeringen er mere logisk, fordi adressen i adressefeltet jo henviser til siden i det aktuelle faneblad, men hvis du har svært ved at vænne dig til den nye placering, kan du nemt få den gamle tilbage igen: Klik på knappen Firefox => Indstillinger => Faneblade øverst.

Knapperne Hjem og Genindlæs er erstattet af en knap i adressefeltet

Knapperne Hjem og Genindlæs er erstattet af en knap i adressefeltet

Knapperne Stop og Genindlæs findes ikke længere på deres gamle plads til venstre for adresse­feltet. Nu er de i stedet slået sammen til én knap, der er placeret til højre i selve adressefeltet.

Når en side er ved at blive indlæst, fungerer knappen som en rød stop­knap. Når siden er hentet, ændres den til en genindlæsknap.

Bogmærkeknappen åbner bogmærkemenuen

Eftersom du ikke længere har nem adgang til bog­mærkerne via menuen, har du i stedet fået en bogmærke­knap, der er placeret yderst til højre på adresse­linjen. Klikker du på knappen, åbnes bogmærkemenuen.

Bogmærkelinjen er nu som standard slået fra, den kan du nemt slå til via bogmærkeknappen => Vis bogmærkelinjen.

Liste over åbne faneblade

Ovenover bogmærkeknappen, yderst til højre på fane­blads­linjen, har du en lille, knap synlig folde ud-knap. Klikker du på den, får du vist en liste over alle åbne fane­blade, så du hurtigt kan skifte til den ønskede fane, også selvom den måske ikke er synlig i øjeblikket. Den aktive fane vises med fed skrift.

Miniaturer af de åbne faneblade

Klikker du på menupunktet Fane­blads­grupper, får du vist en grafisk frem­stilling med minia­ture­billeder af siderne på de åbne fane­blade. Klikker du på en minia­ture, skiftes der til den på­gæld­ende side. Fane­blads­grupper er dog meget mere end blot en grafisk frem­stilling af de åbne sider, læs mere neden­for i afsnittet Fanebladsgrupper.

Statuslinjen er erstatet af et meddelelsesområde

Statuslinjen er erstattet af et medde­lel­ses­om­råde nederst til venstre i selve indholds­ruden. Her vises bl.a. link­adresser, når muse­mar­køren holdes over et link. Hvis du havde til­føjelser (udvidelser) placeret i status­linjen, vil du få vist dem i en til­føjelses­linje nederst i browseren. Med­de­lel­serne vises ikke i denne linje, med­delel­ses­området rykkes i stedet op over til­føjelses­linjen. Du kan slå til­føjelses­linjen til og fra via knappen Firefox => Indstillinger => Tilføjelseslinje eller via tastaturgenvejen Ctrl + /.

Foretrækker du den gamle status­linje, hvor du havde medde­lelser og ud­vi­delser samlet i én linje, der altid er synlig, kan du sagtens få den tilbage igen. Det kan des­værre ikke klares med et par klik som ved menu­linjen, men du kan in­stal­lere en udvidelse, der klarer problemet, fx Status-4-Evar.

Fanebladsgrupper   

Du kan samle dine faneblade i fanebladsgrupper

Med faneblads­grup­per kan du samle be­slæg­tede fane­blade i grupper. Det kan hjælpe dig med at bevare over­blikket, hvis du er typen, der åbner mange fane­blade ad gangen.

Vælger du en fane­blads­gruppe, vil du kun få vist fane­bladene i den ak­tu­elle gruppe. Du kan så nemt skifte mel­lem de for­skel­lige grup­per ved hjælp af en knap til fane­blads­grupper, ligesom du kan lukke samtlige faner i en fane­blads­gruppe med et enkelt klik.

Du kan nemt flytte fane­blade mellem de for­skel­lige grupper og oprette nye grupper ved hjælp af musen.

Læs mere på siden Sådan bruger du Firefox.

Programfaneblade   

Du kan gemme ofte brugte hjemmesider som program­fane­blade, det kan fx være praktisk til en nyheds­side, en side med børs­kurser, facebook, Google+ eller din webmail - typisk sider som auto­matisk opdateres med nyt indhold. Hjemme­sider i program­fane­blade åbnes auto­matisk, når du starter Firefox, og de farves blå, når der er nyt indhold på siden.

Programfaneblade placeres til venstre på fanebladslinjen

Programfanebladene placeres til venstre i fane­blads­linjen, hvor de af plads­hensyn vises i form af en enkelt ikon i stedet for et helt faneblad.

Læs mere på siden Sådan bruger du Firefox.

Synkronisering af flere Firefox'er    

Du kan synkronisere forskellige Firefox'er, så du fx kan have de samme bog­mær­ker, historik, adgangs­koder m.m. på arbejds­computeren, hjemme­computeren og din smartphone.

Ved synkronisering gemmes dine data på en server på inter­nettet, og for at sikre dine data, så ingen uved­kommende kan få adgang til dem, krypteres de på din egen computer, før de sendes til serveren. Du bestemmer selv, hvilke data du vil syn­kro­nisere, så du fx kan nøjes med at syn­kro­nisere dine bog­mærker og dine fane­blade. Synkro­niseringen virker på tværs af for­skellige plat­forme, så du kan syn­kro­nisere mellem fx en Mac, en PC og en tavle-PC.

Læs mere på siden Sådan bruger du Firefox.

Tilføjelser har fået deres egen side   

Tilføjelser i form af udvidelser, plugins m.m. blev i tid­ligere ver­sioner åbnet i et selv­stændigt vindue. De åbnes nu i stedet som en speciel hjemme­side, hvilket har den fordel, at du får fuld inte­gration med inter­nettet. Det vil sige, at du kan få vist flere oplysninger, som hentes fra nettet, ligesom du kan klikke dig videre, fx til en til­føjelses hjemme­side. Du kan også bruge til­føjelses­siden til at finde nye tilføjelser på nettet.

Firefox' tilføjelsesside

Du åbner tilføjelsessiden via knappen Firefox => Tilføjelser. Til venstre på siden har du en menu, hvor du kan vælge at søge efter nye til­føjelser, og hvor du får adgang til instal­lerede til­føjelser i form af sprog, udvidelser, temaer og plugins. Nogle udvidelser op­ret­ter deres eget menu­punkt, som du så kan bruge til at få adgang til udvidelsens ind­stil­linger. Læs mere på siden Sådan henter og installerer du udvidelser.

Stop sporing   

Nej tak til sporing

Det er nu muligt at fortælle hjemme­sider, at du ikke er inter­esseret i at blive sporet på nettet. Men funk­tionen er nu ikke meget bevendt i øjeblikket, efter­som det er op til hjemme­siderne selv, om de vil lytte. Det betyder, at de aktivt skal opsætte deres hjemme­side til funk­tionen, og det er der endnu ikke ret mange, der har gjort.

Der er desuden også ulemper ved at fravælge sporing, hvilket du kan læse mere om på siden Installation og indstillinger.

Bedre sikkerhed   

Firefox vil automatisk bruge en kryp­teret for­bindelse til en hjemme­side, hvis ellers hjemme­siden under­støtter det. Det vil sige, at hvis du ind­taster http://hjemme­side­adresse.dk eller blot hjemme­side­adresse.dk, vil Firefox undersøge, om siden under­støtter kryp­te­ring, og i så fald vil du auto­matisk blive diri­geret om til den kryp­terede for­bindelse, hvor adressen starter med https://, som fx https://hjemmesideadresse.dk.

Ud over brugen af https:// foran adressen i adresse­feltet, kan du gen­kende kryp­terede sider på, hvordan sidens favicon vises. Du kan læse mere herom på siden Sådan bruger du Firefox.

Firefox er hurtig til at lukke sikker­heds­huller i browseren, men det er desværre ikke alle dele af browseren, som Firefox selv kon­trol­lerer. Ofte findes sikker­heds­huller i såkaldte plugins. Det er frem­mede pro­grammer, der kan integreres i Firefox, fx til visning af bestemte fil­formater, såsom PDF, Flash og Java.

Mozilla har lavet en plugin-tjekker, som du kan bruge til at tjekke, om der er kommet nye ver­sioner af dine plugins. Er det til­fældet, kan du klikke dig videre til en down­load­side med den nyeste version af plugin'et. Læs mere om plugins og plugin-tjekkeren på siden Sådan bruger du Firefox.

Flere forbedringer   

Der er selvfølgelig endnu flere forbedringer end de ovenfor nævnte i Firefox. Både små og store, synlige og usynlige. Her nogle få af dem, listen er langt fra udtømmende:

  • Indtastning af en adresse til en allerede åben hjemmeside vil resultere i et tilbud om at skifte til det eksisterende faneblad.
  • Understøttelse af CSS-animationer og andre CSS3-egenskaber.
  • Understøttelse af HTML5-tags og egenskaber som fx de nye video- og audio-tags til afspilning af video og lyd uden brug af plugins.
  • Hardwareacceleration ved afspilning af video, hvilket er mindre krævende for computerens processor, se også på siden Installation og indstillinger.
  • Understøttelse af webfonte, så en hjemmeside kan bruge en speciel skrifttype, selvom du ikke har skrifttypen installeret på din computer.
  • 3D-grafik ved hjælp af WebGL, kan fx bruges til spil på hjemmesider.
  • Hurtigere opstart.
  • Ny JavaScript-motor, der er op til seks gange hurtigere end den gamle motor.
  • Beskyttelse mod at Firefox går ned som følge af nedbrud i plugins.

Download

Firefox fylder 40 MB. Download Firefox.

Trin for trin-guider: