Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Tips & tricks

Du finder links til trin for trin-guider med tips & tricks nederst på siden.

11 grunde til at installere Firefox

Du får her 11 gode grunde til at in­stal­lere og bru­ge Firefox i stedet for Internet Explorer.

Du kan skræd­der­sy ud­se­en­det på Firefox, så det pas­ser bedst til din smag og dit behov.

Du kan flytte rundt på knap­per og værk­tøjs­lin­jer, så de pla­ce­res efter dine ønsker.

Du kan blokere re­kla­mer på hjemmesider.

Du kan bruge stave­kon­trol i alle for­mu­lar­fel­ter, fx i din web­mail og når du skri­ver i et forum.

Du kan kate­go­ri­se­re bog­mær­ker, så det bli­ver utro­ligt nemt at finde det øn­ske­de bog­mærke. Selv­om du har tu­sind­vis af bog­mærker, og selv­om du ikke kan hus­ke si­dens navn.

Du får dynamiske bog­mær­ke­map­per, der auto­ma­tisk op­da­te­res med nyt indhold.

Du kan nemt søge efter et be­stemt ord på en lang side, du skal blot skrive ordet på tas­ta­tu­ret, så hop­pes der ned til det.

Firefox kan for­bedres med et hav af ud­vi­del­ser, der gi­ver dig nye funktioner.

Firefox er hur­ti­ge­re til at vise hjem­me­si­der end Internet Explorer.

Firefox er mere sikker end Internet Explorer.

Ingen fast­låsning af tekst­stør­relse på hjem­me­si­der­ne - du bestemmer!

Du kan sagtens bruge Internet Explorer, selv­om du in­stal­le­rer Firefox. Der­med kan du nemt skif­te til­ba­ge til Internet Explorer, el­ler du kan bruge Internet Explorer som "nød­browser", hvis du stø­der på en side som ikke vir­ker kor­rekt i Firefox.

Læs mere om brugen af de for­skel­lige funk­ti­oner i guiderne til Firefox.

Firefox

Firefox

Mozilla Firefox sætter turbo på internettet. Og samtidig får du bedre sikkerhed og en lang række praktiske funktioner, som gør det nemmere og sjovere at surfe på internettet.

Firefox har mange fordele frem for Internet Explorer. Selvom Microsoft er begyndt at fokusere på web­stan­dar­der og på at udsende nye ver­sioner af Internet Explorer, halter Internet Explorer stadig bagefter. Og bruger man et ældre styresystem som Windows XP, kan man ikke engang få den nyeste Internet Explorer, hvilket gør det oplagt at bruge en alternativ browser som fx Firefox.

Du kan forbedre Firefox

Firefox er selvfølgelig god i sig selv, men det er især muligheden for at vælge mellem flere tusinde forskellige udvidelser, der gør Firefox bedre end Internet Explorer og andre browsere. Udvidelserne kan forbedre eksisterende funktioner i Firefox, eller de kan tilføje helt nye funktioner. Dermed kan du få en browser, der er tilpasset lige netop dit behov.

Du kan finde udvidelser, der blokerer reklamer på hjemmesider. Udvidelser der giver dig en praktisk vejrudsigt i værktøjslinjen. Udvidelser til afspilning af musik. Udvidelser der hjælper dig med at downloade videoer fra hjemmesider. Udvidelser der hjælper dig, når du skal lave din egen hjemmeside. Og udvidelser med mange, mange andre praktiske funktioner. Du kan som nævnt vælge mellem flere tusinde udvidelser til Firefox.

Jeg anbefaler en række udvidelser og hjælper dig med at bruge dem i guiden Smarte og praktiske udvidelser.

Smarte bogmærker

Men der er selvfølgelig meget andet end ud­videl­serne, der gør Firefox til en bedre browser end Internet Explorer. Du får fx meget bedre styr på besøgte og fore­trukne hjem­me­sider med den smarte bog­mærke­funk­tion i Firefox. Ved at påføre mær­kater på bog­mærkede sider kan du altid nemt finde dem igen, også selvom du har flere tusinde bog­mærker, og også selvom du ikke kan huske sidens navn eller adresse.

Du indtaster blot et søge­ord eller en del af det i adresse­feltet, og du får fluks vist alle besøgte og bog­mærkede sider med ordet i titlen eller adressen og alle sider, du har påført en mærkat med ordet. Du kan endda oprette dyna­miske bog­mærke­mapper, der auto­matisk op­dateres med nye sider, efter­hånden som du besøger eller bogmærker sider.

Søg mens du taster

Det er ikke kun nemt at søge i bog­mærker og tid­ligere besøgte sider. Det er også nemt at finde det øn­skede ind­hold på den aktuelle side. Hvis du har søgt på Google med et søge­ord, og du nu får vist en lang side, hvor du ikke umid­del­bart kan finde den søgte tekst, så begynder du blot at skrive en del af søge­ordet, og mar­køren vil så hoppe ned til den første fore­komst af ordet. Funk­tionen er dynamisk, så du kan ofte nøjes med at skrive en del af ordet.

Indbygget stavekontrol

Der er ingen grund til at risikere stave­fejl, når du bruger web­mail eller skriver i diverse forum­mer og blogs på hjem­me­sider. Firefox har selv­føl­gelig ind­bygget stave­kon­trol. Du kan in­stal­lere ordbøger til over 70 sprog, heri­blandt selv­føl­gelig dansk, engelsk, tysk og zulu.

Faneblade

Det var Firefox, som gjorde brugen af fane­blade popu­lær. Hvis du ikke har prøvet at bruge fane­blade, så lad mig give dig et ek­sem­pel på, hvor prak­tiske de kan være. For udover at de kan give dit et hur­ti­gere over­blik over flere sam­tidig åbne sider, så kan de også spare dig for en masse ventetid.

Det er nok nemmest at forklare den sparede ven­te­tid med et ek­sempel. Lad os sige, du vil besøge Politikens hjem­me­side for at læse nyheder.

Uden faneblade: Du finder en in­ter­es­sant over­skrift, og klikker dig ind på selve artik­len. Du venter, mens artik­len bliver hentet, læser den, og klikker dig til­bage til for­siden. Du finder den næste inter­essante over­skrift, klikker dig ind på artik­len, venter osv.

Med faneblade: Du finder en inter­essant over­skrift, klikker på den med den mid­ter­ste muse­knap (eller rulle­hjulet), finder den næste inter­essante over­skrift, klikker på den med den mid­terste muse­knap osv. Når du har klikket på alle de artikler, du vil læse, ligger de klar til dig i en række fane­blade. Du klikker så blot på de for­skel­lige fane­blade for at læse artik­lerne. Der er ingen vente­tid!

Selvom Internet Explorer nu også har fået ind­bygget fane­blade, så virker de stadig bedre i Firefox. Og du kan endda gøre fane­bladene i Firefox endnu bedre med over 100 for­skellige udvidelser, der forbedrer eksi­ste­rende funk­tioner eller tilføjer helt nye funktioner.

Bestem selv over hjemmesiderne

Firefox er også meget effektiv mod web­designere, der vil be­stemme over dig og din browser. Nogle hjem­me­sider har en dårlig vane med at ville fast­låse tekst­stør­relsen, hvilket kan gøre det nærmest umuligt at læse teksten. Andre for­hindrer dig i at gemme billeder ved at højre­klikke på dem, og atter andre vil ændre stør­relsen og place­ringen af din browser. Den slags narre­streger sætter Firefox en effek­tiv stopper for. Det er din browser, og det er dig, der bestemmer!

Bedre sikkerhed

Firefox indeholder en række funk­tioner, der beskytter dig mod farlige hjemme­sider. Du kan desuden nemt finde for­skellige oplys­ninger om siden, ligesom det er nemt at se, om siden er sikret med kryptering, så du ikke over­fører private data over en usikker forbindelse.

Selvom alle programmer kan indeholde fejl og sikker­heds­huller, så er risikoen for alvorlige huller ikke så stor i Firefox som i Internet Explorer. Microsofts browser er vævet godt ind i styre­systemet, så en fejl i browseren kan nemmere få slemme følger for hele systemet. Desuden er Firefox-folkene kendt for at lukke sikker­heds­huller og udbedre fejl betydeligt hurtigere end Microsoft.

Lidt browserhistorie

Tilbage i 90'erne blev en drabelig browser­krig udkæmpet mellem Microsoft og Netscape. Microsoft vandt som bekendt. Dels fordi man havde en bedre browser, og dels fordi man benyttede beskidte kneb i kampen om brugernes gunst. Microsoft blev dømt for de beskidte tricks, og måtte senere betale en milliard-erstatning til Netscapes nye ejere.

I de år blev browserne opdateret så tit med nye funktioner og funktionalitet, at man talte om et browser-år. Dem var der fire af på et almindeligt år. Krigen blev ende­gyldigt vundet af Microsoft, da Internet Explorer blev smeltet sammen med Windows. For hvorfor skulle brugerne dog installere en anden browser, når de allerede havde en.

Browserkrigens afslutning betød ikke kun en ende på Netscape, den betød også en ende på udviklingen af Internet Explorer. Da Microsoft i august 2001 udsendte Windows XP, gik udviklingen af Internet Explorer i stå. Det var først efter en række år, hvor Firefox fik flere og flere brugere, at Microsoft atter bevægede sig tilbage til tegnebordet.

Mens nye browserversioner med nye funktioner udsendtes i hæs­blæsende fart i sidste halv­del af 90'erne. Så skulle der gå mere end fem år fra udsendelsen af Internet Explorer 6 til udsendelsen af Internet Explorer 7.

Selvom Microsoft sov tornerosesøvn, arbejdede andre hårdt på at forbedre brugen af internettet. Inden Netscape måtte opgive sin selvstændighed og blev solgt til AOL, frigav man kilde­koden til programmet i håb om, at andre ville arbejde videre med den. Det var tilbage i 1998.

Netscape og frivillige programmører arbejdede med kilde­koden for at videre­udvikle programmet, men efter et par år var man ikke rigtigt kommet nogen vegne, simpelthen fordi koden ikke var tids­svarende. Man besluttede sig derfor til at starte helt forfra med et moderne, modul­opbygget program, hvor det bl.a. var muligt for andre at tilføje nye funktioner ved hjælp af udvidelser.

Efter endnu nogle år begyndte man at have noget brugbart i form af program­pakken Mozilla. Men Mozilla kunne være tung at danse med, fordi den inde­holdt flere forskellige programmer, som fx browser, mailprogram, html-editor og irc-klient. Og program­pakken henvendte sig især til nørder, hvorfor bruger­venlighed ikke var prioriteret ret højt.

Det blev derfor besluttet at prøve at lave en selv­stændig browser uden en masse fyld. Den skulle samtidig være mere bruger­venlig, så også ikke-nørder kunne have glæde af den. Det blev den succes vi i dag kender som Mozilla Firefox.


Download

Firefox fylder 40 MB. Download Firefox.

Trin for trin-guider: