Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Firefox fyl­der 40 MB. Download Firefox.

Firefox
Trin for trin

Firefox

Ligesom Windows har Firefox en fejlsikret tilstand, der gør det muligt at rette op på fejl.

Sidens indhold:   

Fejlsikret tilstand   

Firefox kan skræddersys med tilføjelser i form af udvidelser og temaer, som ikke laves af Firefox-folkene men af andre brugere. Det betyder, at Firefox-folkene ikke kan garantere, at til­føjel­serne er kom­pa­tible med Firefox. En dårlig kodet udvidelse eller to udvidelser, der ikke er kom­pa­tible med hinanden, kan betyde, at der opstår fejl i Firefox, eller at Firefox i værste fald slet ikke kan starte. Et fejl­behæftet tema kan også resultere i en ubrugelig Firefox.

Firefox indeholder en fejl­sikret tilstand, der gør det muligt at rette op på den slags problemer. I fejl­sikret til­stand startes Firefox med standard­temaet og uden udvidelser, så du kan deaktivere eller fjerne fejl­behæftede udvidelser og temaer.

Sådan bruger du fejlsikret tilstand i Firefox   

Sørg for, at Firefox er lukket. Åbn nu Firefox ved at klikke på programmets genvej, samtidig med at du holder tasten Skift nede.

Alternativt kan du starte Firefox via en kommando­linje med para­meteren -safe-mode. I Windows vil det betyde, at du skal skrive følgende på kommando­linjen: Firefox.exe -safe-mode.

Startes Firefox i almindelig tilstand i stedet for, at du får vist neden­nævnte dialogboks, så har Firefox sand­syn­ligvis ikke været helt lukket, da du forsøgte at starte i fejl­sikret tilstand. Brug evt. Windows Job­liste eller et tilsvarende program til at tjekke, at alle vinduer af Firefox er lukket (se evt. guiden til Windows Jobliste). Er Firefox på over­sigten over jobs, så luk programmet ved at markere det og klikke på Afslut job. Prøv så atter at starte Firefox i fejlsikret tilstand. Får du stadig åbnet i almindelig tilstand, så prøv at genstarte computeren.

Fejlsikret tilstand

Når du starter i fejl­sik­ret til­stand, får du å­bnet en dialog­boks, hvor du har mu­lig­hed for at de­ak­ti­vere alle til­føjelser samt nul­stille for­skel­li­ge dele af din pro­fil. Du kan nul­stil­le værk­tøjs­lin­jer, bog­mærker, søge­tjene­ster og samt­lige ind­stil­linger. Normalt vil du gerne beholde dine ind­stil­linger, så brug kun disse mu­lig­heder som sidste udvej.

I første omgang bør du i stedet klikke på knappen Fortsæt i fejl­sikret til­stand. Firefox startes nu med stan­dard­temaet og alle udvidelser deaktiveret.

Firefox virker i fejlsikret tilstand

Hvis Firefox virker i fejlsikret tilstand, ligger fejlen i et tema eller i en eller flere udvidelser. Du kan i første omgang prøve at skifte til standard­temaet og starte Firefox i almindelig tilstand. Opstår fejlen igen, så ligger fejlen i en udvidelse.

Fejlen vil sandsynligvis ligge i en af de sidst installerede udvidelser, så du kan prøve at deaktivere de senest installerede udvidelser og så slå dem til én ad gangen, indtil fejlen atter opstår. Du kan derefter afinstallere den skyldige udvidelse. Du kan også vælge af deaktivere alle udvidelser, og så slå dem til én ad gangen.

Fejlsikret tilstand

Hvis du har mange ud­vi­del­ser er det nok nem­mest at be­nyt­te mu­lig­heden for at de­ak­ti­vere alle til­fø­jel­ser i dia­log­bok­sen til fejl­sik­ret til­stand og så klikke på knappen Udfør ændringer og genstart. Husk, at du skal genstarte Firefox hver gang, du har de­ak­ti­ve­ret eller ak­ti­ve­ret udvidelser.

Firefox virker ikke i fejlsikret tilstand

Hvis Firefox heller ikke virker i fejl­sikret til­stand, ligger fejlen ikke i et tema eller en udvidelse. Det kan så være nødvendigt at nul­stille nogle eller alle dine ind­stil­linger eller gen­in­stal­lere Firefox.

Hvis du har samlet dig en masse bogmærker, vil du sikkert helst ikke miste dem. Det kan derfor være en fordel at gemme en kopi af dine bog­mærker, inden du nul­stil­ler dem eller starter helt forfra. Hvis du kan starte Firefox, så lav en backup inde fra arkiv­vinduet, se guiden på siden Sådan bruger du Firefox.

Hvis du ikke kan lave en backup inde fra Firefox, kan du kopiere filerne manuelt. Du kan bruge Mozilla­Danmarks guide til at finde Firefox' profil­mappe. Under­mappen bookmark­backups inde­holder en række backup-filer med dine bog­mærker. Kopier mappen ud på skrive­bordet eller et andet sted uden for profilen. Du kan efter­følgende importere dine bog­mærker fra backup-filerne, se ovennævnte guide til backup.

Fejlsikret tilstand

Du kan vælge af nul­stil­le for­skel­li­ge de­le af Firefox' ind­stil­lin­ger ved hjælp af dia­log­bok­sen til fejl­sik­ret til­stand. Sæt de øn­ske­de flue­ben, og klik på Udfør æn­drin­ger og gen­start.

Bemærk, at hvis du sæt­ter flue­ben ud for Nul­stil alle ind­stil­lin­ger til stan­dard for Firefox, vil alle dine ind­stil­lin­ger, bog­mær­ker, ud­vi­del­ser og te­ma­er bli­ve slet­tet, og Firefox vil være, som da du in­stal­le­re­de pro­gram­met første gang.

Start helt forfra   

Hvis du ikke kan løse problemerne ved hjælp af fejlsikret til­stand og nul­stilling af alle ind­stillinger, kan du prøve at gen­installere Firefox. Men inden en gen­installation vil det være en god ide at fjerne alle spor af Firefox fra computeren. Bemærk, at dette vil slette alle dine ind­stillinger, bog­mærker osv. Lav evt. en backup af dine bog­mærker som beskrevet ovenfor.

Hent den nyeste udgave af Firefox hos Mozilla, og placér instal­lations­filen på skrive­bordet eller et andet let til­gængeligt sted.

Afinstallér Firefox

Afinstaller Firefox ved hjælp af tilføj eller fjern programmer-funktionen i dit styre­system.

I Windows XP: Start => Kontrolpanel => Tilføj eller fjern programmer => find og markér Firefox i oversigten, og klik på knappen Fjern.

I nyere udgaver af Windows: Windows-logo (startknap) => Kontrolpanel => Fjern et program.

Tjek at programmappen er slettet

Tjek, at Firefox' programmappe er slettet. Hvis du bruger Windows og ikke har ændret placering under installationen: Denne computer => Drev C (eller det drev, din Windows ligger på) => Programmer => Hvis du har en mappe, der hedder Mozilla Firefox, så slet den.

Slet Firefox' brugerdata

Firefox gemmer alle dine brugerdata i en profilmappe, der ikke ligger sammen med selve programmet. Find og slet mappen Firefox. Mozilla­Danmark har lavet en guide, der hjælper dig med at finde Firefox' bruger­data i for­skellige styresystemer.

Installér Firefox

Når alle spor af Firefox er fjernet, kan du installere den nyeste udgave af Firefox med den tidligere hentede installationsfil.

En lille note til hel- og halvnørder: Firefox gemmer ikke selv data i regi­stre­rings­data­basen eller andre steder end program­mappen og bruger­data­mappen. Der ligger ganske vist Firefox-oplysninger i regi­stre­rings­data­basen i Windows, men det er oplysninger, som Windows gemmer, fx oplysninger om vinduets placering, og om Firefox er standard­program. Der er ingen grund til at rense registre­rings­data­basen for disse henvisninger.


Download

Firefox fylder 40 MB. Download Firefox.

Trin for trin-guider: