Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Firefox fyl­der 40 MB. Download Firefox.

Firefox
Trin for trin

Firefox

I denne guide kan du læse, hvordan du bruger Firefox, så du får mest muligt ud af de mange smarte funktioner i programmet.

Tjek også siden Nyheder i Firefox, hvor du kan finde en beskrivelse af de seneste ændringer i Firefox.

Sidens indhold:   

Sådan ser Firefox ud   

Du får her en oversigt over værktøjs­linjer m.m. og en kort for­klaring. Jeg gennem­går selv­følgelig de enkelte elementer senere i guiden. Billedet viser en standard­opsætning af Firefox. Du kan til­passe udseendet ved at fjerne, tilføje eller flytte rundt på knapper og andre elementer, ligesom du kan installere temaer, der giver Firefox et helt nyt udseende. Det kan du læse mere om i guiden Sådan tilpasser og skrædder­syr du Firefox' udseende.

Værktøjslinjer og faneblade

1 Knappen Firefox, der giver dig adgang til en række menupunkter.
2 Programfaneblade. Du kan ændre et faneblad til et mindre programfaneblad, beregnet til sider, du altid har åbne.
3 Fanebladslinje. Yderst til højre i fanebladene finder du et lukkekryds, og til højre for fanebladene findes en plusknap til at åbne et nyt faneblad.
4Den lille pil giver dig adgang til en liste over åbne faneblade. Knappen med firkanterne vises, når du har oprettet fanebladsgrupper, og den giver dig adgang til at skifte mellem grupperne.
5 Historikknapper til at navigere frem og tilbage i de besøgte sider.
6 Multifunktionelt adressefelt.
7 Søgefelt til Google og andre søgetjenester.
8Hjem-knap til visning af startside og bogmærkeknap, der giver dig adgang til dine bogmærker.
9 Selve hjemmesiden, som jeg her har klippet væk, samt meddelelsesområde, der vises nederst til venstre i indholdsruden.

Titelbjælke og Firefox-knap   

Knappen Firefox giver adgang til en menu

Knappen Firefox giver dig ad­gang til Firefox' menu, hvor du får ad­gang til til­fø­jel­ser, his­to­rik og en række an­dre funk­ti­oner. Knap­pen er pla­ce­ret i ti­tel­bjælken, hvor­ved der spa­res den linje, som menu­lin­jen tid­ligere optog.

Klik på tasten Alt for at få vist en midlertidig menu

Du kan få vist en mid­ler­ti­dig tra­di­tio­nel me­nu­lin­je ved at tryk­ke på tas­ten Alt. Den mid­ler­ti­di­ge me­nu luk­kes auto­ma­tisk, når du har klik­ket på et menupunkt.

Menuen er gemt væk under knappen Firefox
Med en gammeldags menulinje, vises den aktuelle sides titel i titelbjælken

Du kan også vælge at få ud­skif­tet Firefox-knap­pen med en fast me­nu­lin­je ved at klik­ke på knap­pen Firefox og væl­ge Indstillinger => Menulinje.

Du kan skif­te til­ba­ge til knap­pen via me­nu­punk­tet Vis => Værktøjslinjer => Menulinje.

Be­mærk, at når knap­pen Firefox vises, er ti­tel­bjæl­ken tom. Væl­ger du den gam­mel­dags me­nu, vil ti­tel­bjæl­ken le­ve op til sit navn og vi­se dig den ak­tu­el­le hjem­me­si­des ti­tel.

Tilpasning af værktøjslinjer   

Du kan tilpasse dine værktøjs­linjer ved at tilføje, fjerne eller flytte elementer på dem. Det gælder også for menu­linjen, hvis du har valgt at få den vist. På billedet er søge­feltet til Google således blevet flyttet til menu­linjen. Du kan læse mere om til­pasning af værktøjs­linjer i guiden Sådan tilpasser og skræd­der­syr du Firefox' udseende.

Søgefeltet kan placeres i menulinjen

Sådan bruger du fanebladene   

Du kan åbne en hjemmeside i et nyt faneblad ved at klikke på et link eller et bog­mærke med den midterste muse­knap eller med rulle­hjulet på musen. Alter­nativt kan du trykke på tasten Ctrl, mens du klikker på et link.

Hvis du midterklikker eller Ctrl-klikker på et link på en hjem­me­side, for­bliver du på den aktuelle side, mens linket hentes i bag­grunden i et nyt fane­blad. Dermed kan du fort­sætte læsningen af den aktuelle side, mens siden i linket hentes i baggrunden.

Du kan også midterklikke og Ctrl-klikke på et bog­mærke for at få det åbnet i et nyt fane­blad. Her vil fokus dog blive ændret til det nye faneblad.

Fanebladslinjen

Du kan desuden trække et link eller et bog­mærke og slippe det på et fane­blad. Siden vil så blive åbnet i bag­grunden, med­mindre du slap linket på fane­bladet med fokus. Du kan også trække og slippe et link eller et bog­mærke til et tomt sted på fane­blads­linjen, og du vil så få åbnet siden i bag­grunden i et nyt faneblad.

Du kan lukke et faneblad ved at klikke på det med den mid­terste muse­knap eller rulle­hjulet eller ved at klikke på fane­bladets lukkekryds.

Faneblade

Du kan ændre på række­følgen af fane­bladene. Du tager blot fat i et fane­blad med musen og trækker det til den ønskede place­ring. En lille pil viser dig, hvor fane­bladet placeres.

Firefox vil automatisk huske dine åbne fane­blade og vinduer, når du lukker pro­gram­met. Dermed starter du, hvor du slap, næste gang du starter Firefox. Hvis du hellere vil starte på en frisk eller med en bestemt start­side, kan du vælge dette i ind­stil­lingerne. Læs mere herom i af­snit­tet Valg af startside i guiden Installation og indstillinger.

Undgå dupletter

Hvis du indtaster en adresse til en hjemmeside, som allerede er åbnet i et andet faneblad, vil forslagslisten under adressefeltet give dig mulighed for at skifte til det eksisterende faneblad. Dermed kan du undgå uønskede dupletter af hjemmesiderne.

Bemærk, at hvis fanebladet er placeret i en anden fanebladsgruppe, skiftes der til denne gruppe. Læs mere om fanebladsgrupper i afsnittet Fanebladsgrupper nedenfor.

Programfaneblade   

Programfaneblade placeres til venstre på fanebladslinjen

Du kan vælge at placere en hjemme­side på et pro­gram­fane­blad. Det er et særligt faneblad, der placeres til venstre på fane­blads­linjen, og som vises som en knap med hjemme­sidens ikon i stedet for at fylde som et helt fane­blad. Program­fane­blade er beregnet til hjemme­sider, som du ofte bruger, og i særlig grad hjemme­sider, som auto­matisk opdateres med nyt indhold. Det kan fx være en nyheds­side, din webmail, facebook eller Google+.

Hjemmesider i programfaneblade åbnes auto­matisk sammen med Firefox, og når der er nyt indhold på siden, vises dette ved, at fanen farves blå. Dermed kan du nemt følge med på facebook eller din webmail, uden du behøver at tjekke siderne manuelt.

Gør fanebladet til et programfaneblad

Hvis du vil ændre et faneblad til et pro­gram­fane­blad, skal du blot højre­klikke på det og vælge Gør til et program­fane­blad. Vil du fjerne et program­fane­blad, skal du på til­svarende vis blot højre­klikke på det og vælge Gør til et almin­deligt faneblad.

Vil du lukke et program­fane­blad, kan du midter­klikke på det, eller du kan højre­klikke på det og vælge Luk faneblad.

Fanebladsgrupper   

Hvis du er vant til kun at åbne et eller fem faneblade ad gangen, kan du roligt springe dette afsnit over. Fane­blads­grupper er beregnet til dem, som åbner mange fane­blade ad gangen.

Fordelen ved fane­blads­grupper er, at du kan samle be­slæg­tede fane­blade (hjemme­sider) i en gruppe, og at du kan oprette flere grupper med hver deres fane­blade. Det kan hjælpe dig med at bevare over­blikket, for når du har valgt en fane­blads­gruppe, vises kun fanerne fra den på­gæl­dende gruppe i fanebladslinjen.

Du kan samle dine faneblade i fanebladsgrupper

Du kan oprette lige så mange fane­blads­grupper, du lyster, med lige så mange fane­blade i hver gruppe, som du har behov for. Du kan fx oprette en gruppe med hjemme­sider til arbejdet, eller en gruppe med søge­resultater til en gave, eller en gruppe med hjemme­sider om din hobby.

Når du er færdig med at bruge en fane­blads­gruppe, kan du nemt lukke samt­lige faner i gruppen med et enkelt klik.

Knappen til fanebladsgrupper

Du kan skifte mellem de forskellige fane­bladsg­rupper ved hjælp af en knappen Organiser dine faneblade til højre på fane­blads­linjen. Knappen vises kun, hvis du har op­ret­tet fane­blads­grupper. Eller du kan installere en udvidelse, som gør det lidt nemmere at skifte mellem forskellige fanebladsgrupper.

På billedet ovenfor har jeg brugt udvidelsen TabGroups Manager til at få vist linjen med de tre fane­blade Start(2), Firefox(8) og Kims hjemmesider(2), der hver re­præ­sen­terer en fane­blads­gruppe. Tallene i parantes angiver, hvor mange hjemme­sider der er i hver gruppe. TabGroups Manager gør det meget nemmere at skifte mellem fane­blads­grupperne end knappen Organiser dine faneblade.

Udvidelsen lider dog af en fejl i skrivende stund. Program­faneblade vil normalt blive vist i samtlige fane­blads­grupper, men det er ikke til­fældet, når man bruger TabGroups Manager. Fejlen bliver forhåbentlig snart rettet.

Sådan opretter du en fanebladsgruppe

Åbn fanebladsgrupper

Klik på den lille menupil yderst til højre på fa­ne­blads­lin­jen, og vælg så Fanebladsgrupper, eller brug tastatur­genvejen Ctrl + Skift + E.

Du får nu vist en oversigt med mini­aturer af hjem­me­siderne på samt­lige åbne fane­blade. De be­fin­der sig alle i den samme gruppe.

Du kan samle dine faneblade i fanebladsgrupper

Du kan nemt op­rette nye grup­per og flyt­te fane­bla­de mel­lem dem ved hjælp af musen. Du ta­ger blot fat i en mi­ni­atu­re på over­sig­ten og træk­ker den ud på et tomt sted på siden, så op­ret­tes auto­ma­tisk en ny gruppe. Og du kan så evt. træk­ke fle­re si­der over i den nye gruppe.

Hvis du vil ændre række­følgen af mini­aturerne i de enkelte grup­per, skal du blot trække dem med musen til den ønskede placering.

Du kan navngive fanebladsgrupperne

Placerer du musemar­køren lige under boksens øverste kant, åben­bares en titel­linje. Klikker du på den, får du mulighed for at skrive et navn til fane­blads­gruppen, så det er nem­mere at skelne dem fra hinanden.

Du kan ændre størrelsen på gruppe­vinduerne ved at trække i kanterne med musen, hvilket også vil påvirke stør­rel­sen af mini­aturerne.

Klikker du på en miniature, vælges dens fane­blads­gruppe, og den på­gæl­dende side vises som den aktive side.

Når du har oprettet en fanebladsgruppe, vises knappen Organiser dine faneblade yderst til højre på fanebladslinjen

Når du har oprettet en fane­blads­gruppe vises knappen Organiser dine faneblade yderst til højre på fane­bladslinjen.

Der mangler desværre en funktion til at gemme en fane­blads­gruppe, og der er i skrivende stund ikke en udvidelse, der til­føjer denne funktion. Oven­nævnte udvidelse, TabGroup Manager, indeholder dog en funktion, der kan sætte en fane­blads­gruppe på "pause", hvilket giver næsten samme resultat som at gemme en fanebladsgruppe.

Historikknapper   

Du bruger tilbage- og fremknapperne til at bladre tilbage eller frem i tidligere besøgte sider.

Historikknapper

Klikker du en af knapperne, bladrer du en side tilbage eller frem i his­to­rik­ken. Klikker du og holder muse­knap­pen nede på en af knap­perne, får du vist en over­sigt over de senest besøgte sider, hvor den aktuelle side er mar­keret med en prik i stedet for hjemme­sidens ikon.

Multifunktionelt adressefelt   

Adressefeltet indeholder en række smarte og praktiske funktioner. Du kan fx bruge det til at søge blandt tidligere besøgte sider og sider på inter­nettet, ligesom du kan finde op­lys­ninger om den aktuelle side og nemt bogmærke den.

Foreslåede sider   

Når du begynder at indtaste en adresse, vil du få forslag til en hjemme­side ud fra det ind­tastede. For­slagene hentes blandt tidligere besøgte sider og hjemme­sider, som du har bogmærket.

Der foreslås ikke kun sider ud fra starten af adressen eller titlen på tid­ligere besøgte sider. Firefox tjekker hele adressen og hele titlen, så begynder du at skrive hj, vil du få foreslået Ludvigs Hjørne, fordi hj indgår i sidens titel. Og skriver du trin, vil du få foreslået denne side, fordi de fire bog­staver indgår i sidens adresse.

Du kan nemt finde tidligere besøgte sider

En stjerne ud for en side an­giver, at si­den er bog­mær­ket, og der sæt­tes streg un­der søge­bog­staverne.

Funktionen søger også i alle dine bog­mærker. Og også her søges der i hele tit­len og hele adres­sen.

Her­til kom­mer, at du kan på­føre mær­ka­ter på bog­mær­kede sider og sider i his­to­rik­ken, og der søges na­tur­lig­vis også i de på­førte mær­ka­ter. Det vil sige, at du fx kan på­fø­re mær­ka­ten ferie på 10 for­skel­lige bog­mærker med ferie­mål. Skriver du her­efter ferie i adres­se­fel­tet, vil du få vist de 10 bog­mærker samt sider, hvor ferie indgår i titlen eller adressen.

Du kan påføre lige så mange mærkater, som du ønsker, på et bog­mærke. Dermed kan du fx påføre mærkaterne ferie og spanien på ét bogmærke og ferie og italien på et andet. Ind­taster du ferie i adresse­feltet, får du vist begge bog­mærker, ind­taster du ferie italien, får du kun vist ferie­mål i støvlelandet.

Benytter du mærkater, kan du altså altid nemt gen­finde en bog­mærket hjemme­side - også selv­om du har tusind­vis af bog­mærker, og også selv­om du ikke kan huske sidens navn eller adresse. Læs hvor­dan du påfører mær­kater i afsnittet Redigér bogmærke.

Funktionen er naturligvis dynamisk, så efter­hånden som du ind­taster flere bog­staver i adresse­feltet, ind­snævres de viste for­slag. Det betyder, at du ofte blot behøver at ind­taste et par bog­staver, før du finder den ønskede side, fx fer it, hvis du vil søge på fx ferie italien.

Bemærk desuden, at ord og søge­strenge ikke behøver at optræde ved siden af hinanden i sidens titel eller adresse.

Som standard søges der som nævnt blandt både tidligere besøgte sider og blandt bog­mærker. Du kan ændre dette under ind­stil­lin­gerne, så du fx kun får vist bog­mærker i for­sla­gene, eller du kan slå for­sla­gene helt fra. Læs mere på siden Installation og indstillinger.

Trykker du på tasten Enter, eller klikker du på den grønne pil til højre i adresse­feltet, efter du har ind­tastet søge­tegn, vil de blive brugt som en søge­term til en søgning hos Google.

Adressefeltet som søgefelt   

Brug søgetjenester i adressefeltet

Som nævnt ovenfor, kan du søge hos Google fra adres­se­fel­tet, men du kan også nemt søge hos andre søge­tjenester fra feltet.

Du kan angive nøgleord til en søge­tjeneste, fx W for Wikipedia og K for Googles kort. Efter­følgende kan du indtaste W søgeord i adresse­feltet og trykke på tasten Enter, og du vil få søgt på søgeord hos Wikipedia. Det kan være hurtigere at bruge adresse­feltet på denne måde, end hvis du først skal skifte søge­tjeneste i søge­feltet. Læs mere om nøgle­ord på søge­tjenester i afsnittet Søgefeltet.

Adressefeltet med genvejstaster   

Du kan også tilføje nøgleord til bogmærker, fx lu for Ludvigs Hjørnes forside. Efter­følgende kan du blot skrive lu i adresse­feltet og trykke på tasten Enter. Du kan læse, hvordan du opretter genvejs­taster til et bog­mærke i afsnittet Bogmærker med nøgleord.

Det er også muligt at bruge nøgleord på et specielt bogmærke med søgefunktionen på en hjemmeside. Dermed kan du fx indtaste slu søgeord, og få søgt i Ludvigs Hjørnes søgefunktionen. Du kan læse mere om nøgleord på bogmærker, og hvordan du opretter søgebogmærker i afsnittet Søgebogmærker.

Adressefeltet er mere end et skrivefelt   

Adressefeltet er også hjemsted for en række praktiske knapper.

Favicon   

Ingen kryptering

Kryptering

Kryptering og udvidet certifikat

Yderst til venstre vises hjemmesidens favicon - en lille ikon som også vises ud for bog­mærker og på fane­bladene. På almindelige hjemme­sider vises ikonen på en grå baggrund. Hvis forbindelsen til hjemme­siden er krypteret, vises ikonen på en blå baggrund. Og hvis siden er krypteret og har fået udstedt et udvidet certifikat, vises ikonen på en grøn bag­grund - samtidig gøres knappen lidt større og navnet på sidens ejer vises.

Ingen information og ingen kryptering

Du kan klikke på knappen og få flere op­lys­nin­ger om hjemme­siden. Det er dog de fær­res­te hjem­me­sider, som giver op­lys­nin­ger om sig selv, så of­test vil du se en info­boks som den til højre.

Ingen information, men der anvendes kryptering

Er hjemmesiden krypteret, er der lidt flere op­lys­nin­ger som det ses på det­te bil­le­de, og er der ud­stedt et ud­videt certi­fikat er der end­nu flere op­lys­nin­ger. I alle til­fælde kan du klik­ke på knap­pen Flere op­lys­nin­ger, og du vil få åb­net vin­duet Side­op­lys­nin­ger, hvor du kan fin­de flere op­lys­nin­ger og de­tal­jer om hjem­me­siden. Læs mere om dette i afsnittet Sideoplysninger.

Feedknap   

Siden tilbyder et feed

I ældre versioner af Firefox indeholdt adressefeltet en feed-knap, der gjorde det nemt at se, om en hjemme­side tilbyder et feed. Den er blevet fjernet for at strøm­line udseendet. Hvis du savner den, kan du tilføje en feed­knap ved at tilpasse værk­tøjs­linjen, læs herom på siden Sådan tilpasser og skræddersyr du Firefox' udseende.

Du kan læse mere om feeds i afsnittet Live bogmærker.

Bogmærkeknap   

Denne side er bogmærket

Bogmærkeknappen i form af en farveløs stjerne gør det nemt at bog­mærke en side. Er stjer­nen farvet gul, er siden alle­rede blevet bog­mærket. Klikker du på knappen én gang, bog­mærkes siden, uden du behøver at fore­tage dig mere. Klikker du endnu engang, åbnes en dialog­boks, hvor du bl.a. kan angive placering af bogmærket og påføre mærkater. Det kan du læse mere om i afsnittet Bogmærker.

Historik   

Historik i adressefeltet

Klikker du på den lille sorte pil yderst til højre i adresse­feltet, får du åbnet en over­sigt over de senest ind­tas­tede adresser med den mest besøgte øverst. Bog­mærkede sider er forsynet med en gul stjerne.

Du kan slette en side fra listen ved at holde musen over den, så den mar­keres, og så trykke på tas­terne Skift+Delete. Det kan fx være en fordel, hvis du deler computer med andre, og du ikke ønsker, de skal kunne se, at du har været inde på en bestemt side.

Vil du slette en masse sider fra his­to­rik­ken, behøver du natur­ligvis ikke at sidde og slette dem manuelt på denne måde. Firefox giver dig en række muligheder for nemt at slette i din historik, hvilket du kan læse mere om i afsnittet Fjern private oplysninger.

Søgefeltet   

Søgefeltet

Firefox indeholder et lille praktisk søgefelt, hvor du nemt kan søge hos diverse søge­tje­nes­ter. Som ud­gangs­punkt søges hos Google, men klikker du på den lille pil, kan du vælge mellem andre søge­tje­nes­ter. Holder du Alt-tasten nede, mens du trykker på Enter, åbnes resultatet i et nyt faneblad.

Siden tilbyder en søgetjeneste

Besøger du en hjemmeside, der tilbyder en søge­tje­nes­te, som ikke alle­rede er installeret, vil den lille sorte knap til venstre i søge­feltet få en blå bag­grunds­farve. Du kan nemt til­føje søge­tjenesten ved at klikke på knappen og derefter vælge søge­tjenesten, der vises i et afsnit under de installerede søgetjenester.

Flere søgetjenester

Du kan desuden tilføje flere søgetjenester fra Mozillas hjem­me­side, og du kan tilføje nøgle­ord, der kan bruges til at benytte søge­tjenesten i adresse­feltet (se afsnittet Adresse­feltet som søgefelt). Klik på Håndter søge­tjenester for at åbne dialig­boksen Søgetjenester.

Håndtér søgetjenester

Du tilføjer et nøgle­ord ved at markere en søge­tjeneste, klikke på knappen Rediger søgeord og angive det ønskede nøgle­ord i den efter­føl­gende dialogboks.

Du kan ændre rækkefølgen af søge­tjenester ved at markere en søge­tjeneste og derefter klikke på knapperne Flyt op og Flyt ned. Dermed kan du samle de mest brugte søge­tjenester øverst på listen, så du nem­me­re kan vælge dem fra rulle­menuen i søgefeltet.

Vil du ikke have vist søgeforslag, når du skriver i søgefeltet, skal du fjerne fluebenet ud for Vis forslag ved søgning.

Tilføj søgetjeneste

Klikker du på linket Hent flere søge­tjenester, får du åbnet en hjemme­side med en lang række søge­tjenester, du kan til­føje. Find den ønskede søge­tjeneste, og klik på knappen Tilføj til Firefox.

Tilføj søgetjeneste

En dialogboks åbnes. Sætter du flueben ud for Brug den med det samme, vil søge­tje­ne­sten blive til­føjet og samtidig være den valgte søge­tjeneste i søge­feltet. Klik på knappen Tilføj for at få til­føjet søgetjenesten.

Træk en søgning

Søgning med træk og slip

Du behøver reelt set ikke selv indtaste et eller flere ord for at benytte søge­feltet. Du kan markere et ord eller en sætning på en side, og så sim­pelt­hen trække den med musen og slippe den over søge­feltet. Du behøver ikke trykke på Enter, der søges straks, du slipper ordet eller sæt­nin­gen. Holder du Alt-tasten nede, mens du slipper, åbnes resul­tatet i et nyt faneblad.

Bemærk, at du kan markere adskilte ord ved at holde tasten Ctrl nede, mens du markerer. Dermed er du ikke begrænset til at søge på sam­men­hæn­gen­de ord med denne metode. Du skal dog være op­mærk­som på, at du også skal markere mellem­rum før eller efter ordene, da de ellers ikke vil blive adskilt. Du kan læse mere om markering af flere adskilte ord i afsnittet Smart markering.

Søg med højreklik

Søgning med højreklik

Og endelig kan du søge via højre­kliks­me­nu­en. Mar­kér et eller flere ord, højre­klik på det mar­ke­rede, og vælg Søg efter [markeret ord] med [søge­tjeneste]. Der søges i den søge­tje­neste, som er aktiv i søge­feltet. Og som når du trækker en søgning som beskrevet i forrige afsnit, kan du markere ad­skil­te ord og bruge dem i en søgning.

Bogmærker   

Bogmærker i Firefox er ikke bare bogmærker. Faktisk har du tre forskellige slags bogmærker:

  • "Almindelige" bogmærker, der er statiske.
  • Live bogmærker, der er dynamiske, og som bruges til at vise over­skrif­ter fra feeds på hjemmesider.
  • Smarte bogmærkemapper, hvis indhold ændres dynamisk fx med de senest besøgte sider eller sider med bestemte søgeord.

Jeg beskriver de enkelte bogmærketyper længere nede på siden.

Bogmærkelinjen

Bogmærkelinjen giver dig hurtig adgang til dine mest benyttede bog­mærker. Du kan placere såvel alminde­lige bog­mærker og mapper i linjen som de mere specielle bog­mærker og mapper.

Åbn bogmærkelinjen

Firefox-folkene har valgt at skjule bog­mær­ke­lin­jen som stan­dard. Du kan få den vist ved at klikke på bog­mærke­knap­pen yderst til højre for søge­feltet og vælge Vis bogmærkelinjen.

Som udgangs­punkt har du allerede nogle bog­mærker i bog­mærke­linjen: en smart bog­mærke­mappe, et almindeligt bog­mærke og et live bog­mærke, der inde­holder et RSS-feed.

Bogmærkelinjen

I dette afsnit fortæller jeg, hvordan du opretter almindelige bog­mærker og mapper på bog­mærke­linjen. Du kan læse om de andre typer bog­mærker længere nede på siden.

Du kan oprette et nyt bogmærke på bog­mærke­linjen ved at trække et eksi­ste­rende bog­mærke fra bog­mærke­menuen og ned på linjen med musen. Hvis du står på en hjemme­side, du vil bog­mærke, kan du bruge musen til at trække den lille ikon til venstre i adresse­feltet eller på et fane­blad ned på bog­mærke­linjen. Du kan desuden flytte et bogm­ærke til bog­mærke­linjen ved at angive bog­mærke­linjen som placering i dialog­boksen Rediger dette bogmærke (se afsnittet Redigér bogmærke).

Menu til at oprette ny mappe i bogmærkelinjen

Du kan oprette en ny mappe i bogmærkelinjen ved at højre­klikke på den og vælge menu­punktet Ny mappe.

Egenskaber for ny mappe

Navngiv mappen, indtast eventuelt en beskrivelse af den, og klik på knappen Tilføj.

Du kan flytte eksisterende bogmærker over i den nye mappe ved at trække dem med musen, og hvis du står på en hjemme­side, som du vil bog­mærke, kan du trække ikonen til venstre i adresse­feltet hen på mappen.

Åbn alle bogmærker

Du kan vælge at få alle mappens bogmærker åbnet i hvert sit fane­blad. Det gør du ved at klikke på mappen og vælge det nederste menu­punkt: Åbn alle i faneblade.

Du kan ændre bogmærkernes og mappernes række­følge på bog­mærke­linjen ved at flytte dem med musen. Eller du kan ændre række­følgen i vinduet Arkiv. Læs mere om arkivet i afsnittet Arkiv.

Bogmærk med ét klik

Bogmærk med ét klik

Du kan bogmærke en side med et enkelt klik, uden du behøver at foretage dig mere. Du skal blot klikke på stjerne­ikonen til højre i adresse­feltet. Bogmærket gemmes automatisk i en mappe med usor­terede bog­mærker, og du kan så eventuelt senere flytte bog­mærket til en anden mappe eller på­føre mær­kater. Når en side er bog­mærket, farves stjernen gul.

Redigér bogmærke

Har du åbnet en bogmærket side, fx hvis du lige har bog­mærket den med ét klik, kan du klikke på den gule stjerne. Så får du åbnet dialog­boksen Rediger dette bog­mærke, hvor du kan redigere bog­mærkets navn, flytte det til en anden mappe eller påføre mærkater.

Du kan flytte bogmærket til en anden mappe

Du kan omdøbe bogmærket ved at skrive det ønskede bog­mærke­navn i feltet Navn. Det kan fx være en fordel, hvis du har placeret bog­mærket i bog­mærke­linjen, og du vil have det til at fylde mindre på linjen.

Hvis du vil flytte bog­mærket til en anden mappe, kan du klikke på rulle­menuen Mappe eller dens pil, så vil du få vist de senest brugte mapper. Klikker du på pilen til højre for rulle­menuen, får du adgang til alle bog­mærke­mapper, og du kan oprette nye mapper.

I gammeldags browsere kan det være en god ide at placere bog­mærkerne i et hierar­kisk mappe­system, så de er nemmere at finde igen. Men det er reelt ikke nødvendigt i Firefox, med­mindre du er vane­menneske. Du har nemlig sjældent brug for at åbne bog­mærke­menuen. I stedet ind­taster du blot et eller flere søge­ord eller -bogstaver i adresse­feltet, og fluks får du vist de ønskede bog­mærker. Du kan læse mere om den smarte søge­funktion i adresse­feltet i afsnittet Foreslåede sider.

Til gengæld kan det være en god ide at kategorisere dine bog­mærker ved at påføre mærkater - i afsnittet Foreslåede sider kan du også læse om fordelen ved at bruge mærkater.

Du kan kategorisere bogmærket ved at påføre mærkater

Du kan nemt påføre mærkater ved at indtaste mærkat­navne i feltet Mærkater. Du bestemmer selv navnene, ud fra dine behov. På denne side kan du fx påføre mærkaterne computer, software, bogmærker og Firefox. Det gør du ved at skrive ordene adskilt af kommaer. Reelt er det ikke nødvendigt at påføre mærkaten Firefox, eftersom ordet allerede indgår i såvel sidens titel som i adressen.

Klikker du på pilen til højre for feltet, får du vist en liste over mærkater, du allerede har brugt på andre bog­mærker. Du kan nemt påføre de ønskede mærkater på det aktuelle bog­mærke ved at sætte flueben ud for dem.

Afslut ved at klikke på knappen Færdig. Du kan også redigere bog­mærker og påføre mærkater i vinduet Arkiv, hvilket du kan læse mere om i afsnittet Arkiv.

Bogmærker med stikord

Menu til at åbne et bogmærkes egenskaber

Du kan give et bogmærke et stikord i form af et eller flere bogstaver. Du kan efterfølgende åbne den bog­mærkede side ved at ind­taste stik­ordet i adresse­feltet og klikke på Enter.

Højreklik på et bogmærke, og vælg Egenskaber.

Dialogboks til søgebogmærke

I feltet ud for Stikord skriver du den ønskede for­kortelse, fx lu. Klik på Gem ændringer.

Du kan nu åbne siden ved at skrive for­kor­tel­sen i adresse­feltet og trykke på Enter.

Søgebogmærker

Menu til at tilføje et stikord

Nøgleordet kan også bruges på et søge­bog­mærke. I dette ek­sem­pel op­ret­ter jeg et bog­mærke til søge­feltet på denne side. Højre­klik i søge­feltet øverst på siden, og vælg Tilføj et stikord til denne søgning.

Egenskaber for et bogmærke

Skriv et navn ud for Navn, for eksempel Søg i Ludvigs Hjørne. Skriv en søge­for­kor­tel­se ud for Nøgleord, fx slu, og brug rulle­menuen til at vælge en pla­ce­ring af bog­mærket. Afslut ved at klikke på knappen Gem

Sådan bruges nøgleord og søgeord

Du kan nu søge direkte på Ludvigs Hjørne via adresse­feltet - uden først at skulle ind på siden. Skriver du slu firefox efter­fulgt af et tryk på Enter, søges der efter sider, der inde­holder ordet Firefox.

Live bogmærker

Bogmærker behøver ikke være statiske og altid henvise til den samme side. I Firefox kan du benytte levende bog­mærker, der konstant opdateres i takt med, at hjemme­siderne opdateres.

De levende bogmærker benytter RSS-teknologien, og virker derfor kun på hjemme­sider, der tilbyder nyheder i RSS-format, også kaldet et RSS-feed eller et feed.

Siden tilbyder et feed

Ældre versioner af Firefox havde en praktisk feed­knap i adresse­feltet, men den er nu fjernet. Du kan tilføje en feed­knap til værk­tøjs­linjen ved at til­passe den, se siden Sådan tilpasser og skræddersyr du Firefox' udseende.

Siden tilbyder et feed

Knappen gør det nemt at se, om en hjemme­side tilbyder et feed, uden den må du gætte og manuelt tjekke via et klik på bog­mærke­knappen, hvor du har menu­punktet Abonner på denne side.

Feedknap og menupunkt er nedtonede, hvis en side ikke tilbyder et feed. Tilbyder siden et feed, vil de blive tyde­lige, og du kan tilføje feedet med et klik. Tilbyder siden flere for­skel­lige feeds, får du vist en liste, hvorfra du kan vælge det ønskede feed.

Tilføj live bogmærke

Når du har valgt at abonnere på en side, får du åbnet en spe­ciel hjem­me­side, hvor du kan se over­skrif­ter og resu­mé­er fra feedet. Klikker du på en over­skrift, åbnes den på­gæl­dende hjemme­side.

Hvis du vil abon­nere på feedet, kan du i rulle­me­nuen vælge at få vist feedet som et live bog­mær­ke, du kan vælge at få det vist på en hjem­me­side, der til­byder en feed­tjeneste, som fx iGoogle, eller du kan få det vist i et selv­stæn­digt program, som fx pro­gram­met Feedreader.

Vil du altid bruge det valgte, når du abon­nerer på feeds, kan du sætte flue­ben ud for Brug altid [dit valg] til at abon­nere på feeds, så slipper du for at få åbnet den spe­ci­elle side men får i stedet åbnet neden­nævnte dialog­boks. Klik på knappen Abonner nu.

Tilføj feed

En dialogboks åbnes, hvor du kan angive et navn på feedet, og hvor du kan vælge, hvor mappen med feedet skal placeres. Afslut med et klik på knappen Tilføj. Bemærk, at du sagtens kan have live bog­mærker liggende i mapper sammen med al­min­de­lige bogmærker.

Overskifterne udskiftes automatisk

Et live bogmærke fungerer stort set som en al­min­de­lig mappe med bog­mærker. Men i stedet for at inde­holde faste bog­mærker, udskiftes bog­mærkerne løbende med de seneste nyheder på hjem­me­siden, og du kan så klikke dig direkte ind til den ønskede nyhed.

Hvis du vil udnytte RSS-teknologien endnu bedre, kan du med fordel installere udvidelsen Sage, som du kan læse om på siden om praktiske og smarte udvidelser.

Du kan finde oversigter over danske hjemmesider med feeds på Spontek.dk og på Overskrift.dk.

Smarte bogmærkemapper

Smarte bogmærkemapper

Smarte bogmærkemapper er dynamiske mapper, der skifter indhold, efter­hånden som du surfer på inter­nettet. Du har som standard tre smarte bog­mærke­mapper i din Firefox. Den ene inde­holder de mest besøgte sider, den er placeret i bog­mærke­linjen. De andre to er placeret i menuen Bogmærker, og inde­holder sider, du senest har bog­mærket, og de senest påførte mærkater samt de sider, de er påført.

Smarte bogmærkemapper

Du har mulighed for selv at oprette smarte bog­mærke­mapper ud fra et eller flere søge­ord eller -bogstaver. Du kan fx oprette en smart bog­mærke­mappe ud fra søgeordet motorcykel, som søger i historikken. Eller du kan oprette en smart bog­mærke­mappe ud fra søgeordet firefox, der søger i dine bogmærker. Mappernes indhold bliver op­da­te­ret, ef­ter­hån­den som du be­søger sider med ordet motor­cykel i titel eller adresse, og efter­hånden som du bog­mærker sider med ordet firefox i titel eller adresse eller i påførte mærkater.

Du opretter smarte bogmærkemapper i vinduet Arkiv, se næste afsnit.

Arkiv   

Åbn Arkiv

Vinduet Arkiv indeholder en oversigt over alle dine bog­mær­ker, din his­torik og dine mærkater. Du åbner vin­duet ved at klik­ke på knap­pen Bogmærker og derefter klikke på Organiser bogmærker.

Du kan tilføje kolonner med praktiske oplysninger
Du kan tilføje kolonner med praktiske oplysninger

Yderst til venstre har du en Stifinder-agtig map­pe­over­sigt, hvor du kan finde din his­to­rik, mær­ka­ter og bog­mær­ker. Mar­kerer du en map­pe i over­sig­ten, kan du se dens ind­hold i ruden til højre. Du har mulighed for at få vist flere kolonner i ruden. Klik på knappen Visninger, vælg Vis kolonner, og klik på den/de ønskede kolonner. Bemærk, at du fx kan få vist en kolonne med tids­punktet for til­føjelsen af bog­mærket, og en kolonne med hvor­når du senest har besøgt siden.

Arkiv

Du kan ændre rækkefølgen på mapper og bogmærker ved at flytte dem med musen. Nederst i over­sigten har du mappen Usorterede bogmærker, her placeres alle bog­mærker, du gemmer med ét kliks-funktionen.

Redigering af bogmærker

Du kan nemt redigere et bog­mærke og fx på­føre mær­ka­ter ved at mar­kere et bog­mærke og så an­give det øn­ske­de i fel­terne under bog­mærke­over­sig­ten. Dine ændringer gemmes auto­matisk, du skal ikke klikke på en gem-knap. Bemærk, at her kan du påføre såvel mærkater som stik­ord. I dialog­boksene til bog­mærker, påføres de i for­skel­lige bokse, se afsnittene Redigér bogmærke og Bogmærker med stikord.

Markér en mærkat, og få vist alle bogmærker med mærkaten

Du kan ikke umid­del­bart slet­te en mær­kat fra mær­kat­over­sigten. Det er fordi, den er i brug. Du skal i stedet markere den uønskede mær­kat, så du får vist alle bog­mærker med mær­katen i ruden øverst til højre. Du kan nu markere alle bog­mærkerne og slette dem ved at trykke på tasten Delete eller ved at klikke på knappen Organiser og vælge Slet. Bemærk, at bog­mærkerne slettes ikke, du får blot fjernet mær­katen fra dem, og når der ikke er nogen bog­mærker, der bruger en mærkat, så slettes mær­katen automatisk.

Find bogmærker og besøgte sider ved hjælp af søgefeltet

Du kan nemt finde et bog­mærke eller en side i his­to­rik­ken ved at be­nyt­te søge­fel­tet øverst til højre. Søge­fel­tet virker på sam­me måde som adres­se­fel­tet, dvs. du kan søge ved at ind­tas­te et eller flere ord eller dele af ordene. Her har du dog mulighed for at angive, om der skal søges i den valgte mappe (den du har markeret i mappe­over­sigten), alle bog­mærker eller i his­to­rik­ken ved at klikke på hen­holds­vis Valgt mappe, Alle bogmærker eller Historik.

Arkiv med hukommelse

Vinduet Arkiv har indbygget hukommelse, så du kan bladre i dine vis­nin­ger og søg­ninger ved hjælp af navi­ga­tions­knap­perne øverst til venstre i vinduet.

Gem smart bogmærkemappe

Du kan gemme en søgning som en smart bog­mærke­mappe. Klik på knappen Gem. Indtast et navn til den smarte bog­mærke­mappe i dia­log­boksen. Mappen oprettes nederst i mappen Bogmærkemenu i oversigten til venstre, og du kan nu evt. flytte den med musen til en anden placering, fx bogmærkelinjen.

Backup af bogmærker

Lav en backup

Du kan nemt lave en backup af dine bog­mærker og mær­kater. Klik på Funktioner, og klik herefter på Sikker­heds­kopier. Back­uppen gemmes i en fil med fil­typen json, og Firefox foreslår dig at gemme den med navnet Bogmærker [dags dato], så det altid er nemt at holde styr på, hvornår backuppen er lavet.

Du kan gendanne en backup ved at klikke på Funktioner, Gendan og så finde og vælge den ønskede backup-fil. Bemærk, at når du gen­danner en backup, er­stat­ter den de nu­værende bog­mærker og mærkater.

Husk adgangskoder   

Husk adgangskode

Når du har ind­tastet en ad­gangs­kode på en hjem­me­side, vil Firefox til­byde dig at huske koden frem­over. Du får åbnet en med­delelse øverst på hjem­me­siden, klik på knappen Husk adgangskode, hvis koden skal huskes. Brug rulle­menuen til at vælge Ikke nu, hvis du gerne vil spørges igen, næste gang du kommer ind på siden. Eller klik på Husk aldrig adgangskode for denne side, hvis du ikke vil spørges igen.

Har du bedt Firefox huske koden, vil login-felterne være udfyldt næste gang, du besøger hjemmesiden.

Zoom   

Slut med ulæselig tekst

Du kan zoome ind og ud på en side, og du kan væl­ge, om du vil have zoo­met hele si­den eller blot tek­sten. Zoom-funk­tio­nen hus­ker dit valg, så næs­te gang, du kom­mer ind på den sam­me side, får du auto­matisk zoo­met siden til det valgte niveau.

CtrlPlusPlus

Du kan bruge genvejstasterne Ctrl++ (plus­tegnet) til at zoome ind på en side (for­større den) og Crtl+- (minus­tegn) til at zoome ud. Du kan også zoome ved at holde Ctrl nede, mens du ruller med muse­hjulet. Du kan nul­stille en zoom med gen­vejs­tast­erne Ctrl+0 (nul).

Zoom-knapper på værktøjslinjen

Du kan desuden tilføje et par zoom-knapper til værk­tøjs­linjen ved at til­pas­se den. Læs mere om til­pasning af værk­tøjs­linjer på siden Sådan tilpasser og skræddersyr du Firefox' udseende.

Zoom kun tekst

Som standard zoomes hele siden, men du kan væl­ge kun at få zoo­met tek­sten ved at trykke på tasten Alt => menu­punktet Vis => Zoom => Zoom kun tekst.

Valg af tegnsæt   

Efter webstandarderne skal en hjemmeside fortælle, hvilket tegnsæt den benytter, så den besøgendes brow­ser kan vise specielle tegn som fx æ, ø og å korrekt. Desværre er der stadig nogle hjemme­side­snedkere, der ikke kan finde ud af at angive et tegn­sæt. Normalt vil Firefox så prøve at gætte det rigtige tegn­sæt, men som ved alle gætterier, så er den slags ikke fejlfrie.

Gætter Firefox forkert, vil æ, ø og å typsik blive erstattet af nogle under­lige tegn. Der er to løsninger:

Vælg tegnsæt

Den hurtige
De fleste hjemmesider er enten lavet med tegn­sættet Vestligt (ISO-8858-1) eller Unicode (UTF-8). Klik på knappen Firefox => Webudvikler => Tegnkodning og vælg det af de to tegn­sæt, som ikke er valgt. Denne løsning er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen. Det virker her og nu, men bog­staverne vil sand­syn­ligvis vises forkert igen næste gang, du besøger siden.

Den langsomme, men holdbare
Hvis det er en hjemmeside, du ofte besøger, så gør web­masteren den tjeneste at fortælle ham, at han mangler at angive et tegnsæt på siden. Retter han fejlen, så vil siden virke for altid og for alle.

Fuldskærm   

Hvis du vil have så meget plads som muligt til en hjemmeside, kan du få den vist i fuld­skærms­vis­ning. I så fald vil titel­bjælke, værk­tøjs­linjerne, bog­mærke­linjen og fane­blads­linjen blive skjult. Holder du mus­emarkøren op til skærmens kant, vil en særlig til­passet værk­tøjs­linje og fane­blads­linjen rulles ned.

Fuldskærmsvisning
Gendan almindelig visning

Du kan skifte til fuldskærmsvisning ved at trykke på tasten F11, eller ved at klikke på knappen Firefox og vælge Fuld­skærm. Du skifter tilbage til al­min­delig vis­ning ved at trykke på F11 eller gendan­knappen i den til­passede værktøjslinje.

Bemærk, at fuldskærmsvisningen også dækker proces­linjen i Windows. Du får altså hele skærmen til rådighed.

Søg mens du taster   

Firefox er ikke kun suveræn, når du skal søge på inter­nettet. Du kan også nemt søge efter tekst på en allerede hentet hjemme­side. Du begynder blot at skrive et søge­ord, og der hoppes auto­matisk ned til første fore­komst af de skrevne tegn.

Søg mens du taster-funktionen
Søg mens du taster-funktionen

Søgningen foregår dynamisk. Skriver du c, hoppes der til den første fore­komst af et c på siden. Det kan for eksempel være i ordet placering. Tilføjer du et r, hoppes der ned til første forekomst af cr, i dette til­fælde det søgte ord, crippleware. Du behøver altså ikke skrive hele ordet, du kan ofte nøjes med at skrive nogle få bogstaver.

Mens du skriver, åbnes en søge­linje nederst på siden. Du kan evt. bruge søge­linjen til at ind­taste en ny søgning. Søge­linjen lukkes auto­matisk efter et par sekunder, hvilket kan være lidt irriterende.

Du kan dog også åbne søge­linjen manuelt, og i så fald vil den endda indeholde flere funktioner.

Søg mens du taster-funktionen

Du kan således bruge knapperne Næste og Forrige til at klikke dig frem til næste eller forrige fore­komst af teksten. Du kan få frem­hævet alle fore­komster af teksten ved at klikke på Fremhæv alt, og du kan få søgningen til at tage hensyn til store og små bog­staver ved at sætte flue­ben ud for Forskel på store og små bogstaver.

Du kan åbne søge­linjen med gen­vejs­tasterne Ctrl+F, eller ved at klikke på knappen Firefox og derefter vælge Find. Markerer du et ord på siden, før du åbner søge­linjen manuelt, vil søge­feltet være forud­fyldt med ordet. Når du åbner søge­linjen manuelt, lukkes den ikke, før du klikker på linjens lukkekryds.

Af uransagelige grunde har Firefox-udviklerne valgt at slå funktionen Begynd søgning mens du taster fra som standard. Du skal altså lige ind i indstillingerne for at slå denne smarte og nærmest uundværlige funktion til.

Stavekontrol   

Indbygget stavekontrol

Der er ingen grund til at ri­si­ke­re sta­ve­fejl, når du bru­ger web­mail el­ler skri­ver i di­ver­se fo­rum­mer og blogs på hjem­me­si­der. Firefox har nem­lig ind­byg­get sta­ve­kon­trol. Du kan installere ord­bøger til over 70 sprog, heri­blandt selv­føl­gelig dansk, engelsk, tysk og zulu.

Sådan tilføjer du en ordbog

Tilføj ordbøger

Højreklik i et skrivefelt på en hjemme­side, og klik så på menu­punktet Tilføj ordbøger. Har du allerede in­stal­le­ret en eller flere ord­bøger, skal du i stedet klikke på Sprog i højre­kliks­menuen og i under­menuen klikke på Tilføj ordbøger.

Tilføj den valgte ordbog

Du får åbnet Mozillas ordbogsside. Find den ønskede ord­bog, og klik på linket Installer ordbog. En ny side åbnes, og her skal du klikke på knappen Tilføj til Firefox. En dialog­boks åbnes, klik på Installer nu. Firefox skal gen­startes, før du kan bruge ordbogen.

Sådan bruger du stavekontrollen

Vælg sprog

Du slår stavekontrollen til ved at højre­klikke i et skrive­felt og vælge Stavekontrol. Hvis du har in­stal­leret flere sprog, og du ønsker at skifte til et andet sprogs ord­bog, så højre­klik i skrive­feltet, klik på menu­punktet Sprog, og vælg det ønskede sprog i under­menuen. Bemærk, at du kan kun skifte sprog, hvis du først har slået stave­kontrollen til.

Ret stavefejl, eller tilføj ordet til ordbogen

Stavekontrollen er dynamisk, så den tjekker din stav­ning, mens du skriver. Kender den ikke et ord, under­streges det med rødt. Du kan højre­klikke på et under­streget ord og få vist en liste med forslag til den rette stavning. Klikker du på et forslag, udskiftes det forkert stavede ord med forslaget. Er du sikker på, at et under­streget ord er stavet korrekt, kan du tilføje det til ord­bogen ved at højre­klikke på det og vælge menu­punktet Tilføj til ordbog.

Hvid du ikke bryder dig om løbende stavekontrol, så vent med at slå stave­kontrollen til, til efter du har skrevet din tekst færdig.

Smart markering   

Du kan markere flere dele på én gang

Du kan markere flere dele af en hjem­me­side på én gang, hvor­efter du kan kopiere det mar­ke­rede og inds­ætte det i et andet pro­gram. Hold tasten Ctrl nede, mens du mar­kerer. Du kan mar­kere og kopiere såvel tekst som billeder.

Du kan selvfølgelig også bruge funktionen, når du vil starte en søgning ved at trække ord op i søgefeltet, eller når du vil starte en søgning via et højreklik.

Pop op-vinduer   

Firefox har indbygget pop op-stopper, der standser alle de irriterende pop op-reklamer. Første gang en hjemmeside forsøger at åbne et pop op-vindue, får du vist denne infolinje oven over hjemmesiden:

Advarsel om pop op-vindue
Vis ikke advarslen fremover

Du kan lukke linjen på lukke­krydset, og du vil så få vist den igen, næste gang en side forsøger at åbne et pop op-vindue. Klikker du på knappen Indstillinger, får du vist en menu, hvor du kan vælge at få åbnet vinduet.

Du kan også vælge Vis ikke denne besked ..., så du slipper for info­linjen fremover, men det er ikke en god ide. I ældre udgaver af Firefox kunne det betale sig at slå info­linjen fra, for der fik man stadig vist en ikon i status­linjen, når et pop op-vindue blev blokeret. Nu er status­linjen fjernet fra Firefox; fjerner du info­linjen, får du derfor ingen information, hvis Firefox blokerer et pop op-vindue, som du gerne vil have åbnet.

Blokér reklamer på hjemmesider   

Det er ikke kun pop op-reklamer, der kan genere. Almindelige reklamer kan også være ualmindeligt irriterende, især hvis de blinker eller animeres, så din opmærk­somhed bortledes fra det, som du besøgte hjemme­siden for at se. Dem kan du heldigvis også blokere.

Reklamer på de fleste store hjemmesider ligger reelt ikke på selve hjemme­siden. I stedet hentes de fra en server hos et reklame­bureau. Og eftersom du kan blokere alle billeder fra bestemte servere, kan du blokere billeder fra reklame­bureauet, mens de almindelige billeder på hjemme­siden vises normalt.

Åbn for billedoplysninger

Gå ind på en af dine yndlings­sider, find en reklame, højre­klik på den, og vælg Vis billedoplysninger.

Bloker billeder fra serveren

Du får åbnet vinduet Sideoplysninger på siden Medie og med det valgte billede markeret. Tjek, at adres­sen er en an­den end selve hjem­me­sidens adres­se, og sæt så flue­ben ud for Bloker billeder fra [servernavn].

Du vil typisk opdage, at fjerner du reklamerne fra én side, er de også forsvundet fra andre sider. Det er fordi, det samme reklame­bureau leverer reklamer til mange sider. Du slår altså mange fluer med ét smæk!

Fortryder du en blokering, kan du ophæve den i Firefox' indstillinger, læs mere herom i afsnittet Visning af billeder i guiden Installation og indstillinger.

Mange hjemmesider benytter Flash til at vise animerede reklamer. Du kan ikke fjerne Flash-reklamer ved at blokere for billeder. De kan i stedet blokeres ved hjælp af udvidelsen FlashBlock, som du kan læse mere om afsnittet Blokér Flash-animationer i guiden Praktiske og smarte udvidelser. I guiden finder du også afsnittet Blokér reklamer, hvor du kan læse om den effektive reklame­stopper Adblock Plus.

Sideoplysninger   

Åbn vinduet Sideoplysninger

Jeg gennemgår i det efter­føl­gende vin­duet Side­op­lys­ninger, hvor du kan finde in­for­ma­ti­oner om den ak­tuel­le side, se diverse ti­lladelser for siden samt en over­sigt over billeder og andre medie-elementer på siden. Du kan åbne vinduet Side­op­lys­ninger ved at højre­klikke et tomt sted på den aktuelle hjemme­side og så vælge Vis sideoplysninger.

Alternativt kan du åbne det ved at klikke på ikonen til venstre i adresse­feltet og derefter klikke på knappen Flere informationer (se afsnittet Favicon). Eller ved at højre­klikke på et billede og vælge Vis billedoplysninger.

Generelt

Vinduet Sideoplysninger, Generelt

På siden Generelt kan du finde op­lys­nin­ger, som fx hjem­me­si­dens adresse, tegn­sæt og størrelse på html-filen.

I feltet Meta kan du aflæse sidens meta-koder, der kan indholde flere op­lys­nin­ger om siden, fx om ophavs­ret og sidens søgeord.

Nederst kan du se, om siden til­byder iden­ti­tets­in­for­ma­tion, og om siden er kryp­teret. Klik­ker du på knap­pen Yderligere sik­ker­heds­oplysninger, får du vist siden Sikkerhed.

Medie

Vinduet Sideoplysninger, Medie

Her finder du en oversigt over alle medie-elementer på hjem­me­siden. Du kan markere et medie i over­sigten og aflæse nærmere op­lys­ninger, som fx størrelse og dimen­sioner, du kan se billedet i en rude nederst i vinduet, og du kan nemt gemme det ved at klikke på knappen Gem som.

Du kan også gemme multi­media som fx Flash-film og musik, dog af­hæn­gig af, hvordan det er ind­lej­ret i sidens kode. Kan du ikke down­loade det øn­skede multi­media ved hjælp af vinduet Side­op­lys­ninger, kan du i stedet bruge en ud­vi­del­se til Firefox, som fx Video DownloadHelper.

Du kan desuden vælge at blo­kere bil­leder fra siden ved at sætte flue­ben ud for Bloker billeder fra [hjemme­sidens domæne­navn]. Blokering af billeder kan fx bruges til at blokere for reklamer, læs mere herom i afsnittet Blokér for reklamer på hjemmesider.

Feeds

Vinduet Sideoplysninger, Feeds

Hvis en hjemme­side tilbyder et feed med nyheder, vil du kunne finde en liste over de til­budte feeds i vinduet Side­op­lys­ninger. Du kan abon­nere på feedet ved at klikke på linket med feed-adressen, se også afsnittet Live bogmærker.

Bemærk, at over­sigten viser kun feeds, som findes på den ak­tu­elle side. Selv­om en hjem­me­side til­byder flere feeds, er det ikke sik­kert, den en­kel­te side inde­holder links til alle feeds. På politiken.dk skal du fx ind på de for­skel­lige sektioner for at finde link til en sek­tions feed. En hjem­me­side som dr.dk gør det noget nem­mere for den besøgende, som det kan ses her på billedet.

Tilladelser

Vinduet Sideoplysninger, Tilladelser

Du kan ændre for­skel­lige til­la­del­ser for en hjem­me­side i Firefox' ind­stil­lings­vin­due, men der er de ind­delt efter funktion. I vinduet Side­op­lys­ninger er de i stedet samlet for den enkelte hjemmeside.

Du kan nemt ændre ind­stil­linger for vis­ning af billeder, pop op-vinduer, cookies og in­stal­lation af udvidelser og temaer.

Sikkerhed

Vinduet Sideoplysninger, Sikkerhed

Når du åbner vinduet Side­op­lys­ninger via den lille ikon til venstre i adressefeltet, vil du få vist siden Sikkerhed. Her kan du aflæse sidens adresse samt even­tuelle op­lys­ninger om ejeren af siden. Det er de fær­reste hjemme­sider, der op­ly­ser om ejeren, så du skal altså ikke blive nervøs, hvis der ikke står noget her.

Du kan også se, hvor ofte du har besøgt siden, og om siden gem­mer cookies, eller om du har gemt ad­gangs­koder til siden. Er det til­fældet, kan du se de gemte op­lys­nin­ger ved at klik­ke på hen­holds­vis Vis cookies og Vis gemte adgangskoder.

Plugins   

Plugins er små programmer, der kan hjælpe Firefox med at vise indhold, som browseren ellers ikke er bygget til at vise. Plugins laves typisk af andre producenter, enten som selvstændige programmer eller som en del af et andet program. Adobe Acrobat Reader indeholder således et plugin, der gør det muligt at få vist pdf-filer i Firefox' vindue. Ligesom du kan installere plugins til at vise Flash-film, eller filmklip i andre formater.

Du bestemmer selv, hvordan de forskellige filtyper skal håndteres. Du kan fx vælge, om pdf-filer skal vises med Adobes plugin i Firefox, eller om filen i stedet skal åbnes i Adobe Acrobat Reader. Eller du kan i stedet vælge, at pdf-filer skal håndteres af letvægts pdf-programmet Foxit Reader eller dets plugin. Læs mere om håndteringen af forskellige filformater på siden Installation og indstillinger.

Hvis en hjemmeside tilbyder indhold, som kræver et plugin, vil Firefox åbne en lille infolinje over selve siden:

Du mangler et plugin
Tilgængelige plugins

Klikker du på knappen Installer manglende plugins, vil Firefox forsøge at finde det nødvendige plugin, og du vil så få mulighed for at installere plugin'et. Du kan risikere, at Firefox ikke kan finde det nødvendige plugin, fx hvis hjemmesiden ikke har angivet en download-adresse til plugin'et. I så fald må du prøve at finde og installere plugin'et manuelt.

Nogle plugins skal installeres som et almindeligt program, mens andre kan installeres direkte inde fra Firefox. Hvis plugin'et skal installeres som et almindeligt program, så kan du normalt også afinstallere det som et almindeligt program, fx via installer eller fjern programmer-funktionen, hvis du bruger Windows.

Vær opmærksom på, at plugins er små programmer. Lad være med at hente og installere programmer fra hjemmesider, du ikke har tillid til.

Tjek dine plugins, så du undgår sikkerhedshuller

Det er vigtigt, at du hol­der dine plug­ins op­da­te­rede, da de kan inde­hol­de sik­ker­heds­huller.

Efter­som det er pro­grammer, som Firefox ikke selv kon­trol­lerer, op­da­te­res de ikke sam­men med Firefox. I ste­det kan du bruge Mozillas plugin-tjekker, der gør det muligt at tjekke, om der er kommet nye versioner af dine plugins. Er det tilfældet, kan du klikke dig frem til en downloadside med den nye version.

Du behøver ikke at afinstallere et plugin, hvis du ikke ønsker at bruge det i Firefox. Du kan i stedet deaktivere det, så det stadig kan bruges i andre programmer (fx Internet Explorer), eller så du nemt kan aktivere det igen.

Sådan deaktiverer du et plugin

Håndtér plugins

Klik på knappen Firefox => Tilføjelser. Klik på Plugins i oversigten til venstre. Markér det plugin, du vil deaktivere, og klik på knappen Deaktiver. Plugin'et nedtones, og knappens tekst ændres til Aktiver, så du senere kan aktivere plugin'et igen. Ændringen får virkning med det samme, du behøver ikke genstarte Firefox.

Downloadmanager   

Firefox indeholder en praktisk download­manager, der gør det nemt for dig at holde styr på dine downloads.

Downloadmanager

Når du starter en download, åbnes down­load­ma­na­geren au­to­ma­tisk. Du kan sætte en down­load på pause ved at klikke på pause­knappen til højre for proces­in­di­ka­toren. Det kan fx være prak­tisk, hvis du er ved at hente en stor fil, og du har brug for at gen­starte eller luk­ke com­pu­teren. Du kan gen­op­tage din down­load næste gang, du star­ter com­puteren, ved at klikke på play-knappen, der har er­stat­tet pauseknappen.

Fortryder du en download, kan du stoppe den ved at klikke på det lille kryds.

Knappen Ryd liste nederst i downloadmanageren fjerner alle downloads fra listen undtagen de aktive og pausede downloads. Men der er dog normalt ingen grund til at rydde listen, medmindre du deler computer med andre, og de ikke skal se, hvad du har downloadet. Du har nemlig nogle praktisk funktioner i oversigten.

Feltet nederst til højre er et dynamisk søgefelt. Indtaster du bogstaver, vises kun aktive og pausede downloads samt downloads, der indeholder bogstaverne. Enten i filnavnet eller i adressen, de er hentet fra.

Åbn mappen med den downloadede fil

Du kan åbne en fil ved at dobbelt­klikke på den. Der­med be­hø­ver du ikke først at finde filen på din computer for fx at starte et installationsprogram. Du kan dog også nemt finde filen ved hjælp af downloadmanageren. Højreklik på en download og vælg Åbn hentningsmappe, så åbnes mappen, som den gemte fil er placeret i.

Gå til hjemmesiden, hvor du fandt filen

Højrekliksmenuen giver dig også andre smarte funk­ti­oner. Du kan fx nemt finde til­bage til hjem­me­siden, hvor du fandt filen, ved at klikke på Gå til siden, filen blev hentet fra. Det kan være meget praktisk, hvis du fx vil tjekke for en ny version af programmet, eller hvis du får brug for at geninstallere programmet, og du i mellemtiden har slettet det hentede program.

Fjern downloaden fra oversigten

Du kan også vælge at fjerne en download fra downloadmanageren, hvis andre med adgang til computeren ikke skal kunne se den. Det gør du ved at vælge Fjern fra liste. Bemærk, at sletning af en download fra listen og rydning af hele listen ikke sletter de hentede filer. De fjernes kun fra oversigten.

Fjern private oplysninger   

Åbn dialogboksen Ryd historik

Deler du computer med an­dre, kan du nemt slet­te pri­va­te data, så­som hvil­ke hjem­me­si­der du har be­søgt. Klik på Firefox => Historik => Ryd nylig historik.

Vælg tidsrum i rullemenuen Fjern

Du får åbnet en dia­log­boks, hvor du kan væl­ge, hvor langt til­bage, du vil have slet­tet i din his­to­rik. Du kan fx væl­ge at få slet­tet din his­to­rik for de se­nes­te en, to eller fire timer eller hele da­gen. Det kan fx være prak­tisk, hvis du har sur­fet efter gave­ideer til kæ­res­ten, og det skal være en over­ras­kel­se. Og du kan selv­føl­ge­lig også væl­ge at slet­te hele din historik.

Vælg, hvilke data du vil have slettet fra historikken

Knappen Detaljer giver dig adgang til en over­sigt, hvor du kan vælge, hvilke dele af his­to­rik­ken du vil slette.

Her en kort beskrivelse af de enkelte valg­mu­lig­heder:

Browser- og filhentningshistorik er op­lys­nin­ger om besøgte hjemme­sider og down­loadede filer.
Formular- og søgehistorik er oplysninger om, hvad du har ind­tastet i formularer på hjemme­sider og i søgefeltet.
Cookies bruges bl.a. af hjemme­sider til at huske dine login-oplysninger.
Cache er Firefox' hukommelse, hvor hjemme­sider og billeder gemmes, så det er hurtigere at indlæse dem senere. Nørdede personer kan finde en side, der ligger i cacheen, og kan dermed se, hvilke sider du har besøgt.
Vælger du Aktive login, logges du ud af alle hjemme­sider, der benytter tekno­logien HTTP Authen­tication. Det er typisk sider, hvor du har ind­tastet bruger­navn og adgangs­kode i en dialog­boks med titlen Godkendelse påkrævet.
Webstedsspecifikke indstillinger er ind­stil­linger, som du har valgt for de enkelte hjemme­sider, det kan fx være et bestemt zoom­niveau, valg af tegn­sæt og til­la­del­ser for hjemme­sider, fx til visning af billeder, pop op-vinduer m.m.

Du kan angive et standardvalg i indstillingerne, så du ikke behøver at sidde og sætte flue­ben hver gang, du vil slette data. Du kan også bede Firefox slette private data, når programmet lukkes. Læs mere om dette i guiden Installation og indstillinger.

Synkronisering af bogmærker, faneblade m.m.   

Hvis du bruger flere computere, eller hvis du også går på nettet fra andre enheder med Firefox, såsom en tavlecomputer eller en smartphone, kan du synkronisere dine bogmærker, faneblade, adgangskoder m.m. Dermed vil du altid kunne have adgang til den samme Firefox, uanset om du er hjemme, på arbejde eller om du sidder i bussen med din smartphone.

Læs mere herom på siden Installation og indstillinger.


Download

Firefox fylder 40 MB. Download Firefox.

Trin for trin-guider: