Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Firefox fyl­der 40 MB. Download Firefox.

Firefox
Trin for trin

Firefox

Her gennemgås installationen og en række praktiske indstillinger af Firefox.

Sidens indhold:   

Installation   

Under installationen bliver du spurgt, om Firefox skal være din stan­dard­browser. Du kan sagtens fortsætte med at bruge andre browsere, som fx Internet Explorer, selvom Firefox er din stan­dard­browser. Stan­dard­browseren er den browser, som Windows bruger til at åbne en side i, hvis du klikker på et link i et andet program. Fx hvis du klikker på et link i en mail.

Uanset, om du vælger at benytte Firefox som stan­dard­browser eller ej, kan du altid ændre dit valg senere.

Importer bogmærkere

Når du starter Firefox første gang, kan du vælge at få im­por­teret alle dine fore­trukne hjem­me­sider til Firefox - her hedder de blot bog­mær­ker i stedet. Sam­tidig im­por­teres his­torik­over­sigten over de se­nes­te be­søgte hjem­me­sider, kode­ord og andre data. Sæt mærke ud for Microsoft Internet Explorer, og klik på Næste.

Vælg startside

Herefter kan du vælge mel­lem at be­nyt­te Firefox' stan­dard­start­side, der er en spe­ciel søge­side hos Google, eller du kan im­por­tere din star­tside fra Internet Explorer. Sæt mærke ud for det ønskede, og klik på Næste.

Dialogboks til at vælge, om Firefox skal være standardbrowser

De valgte data im­por­teres, og Firefox star­tes. Hvis du un­der in­stal­la­tio­nen fra­valgte, at Firefox skal være din stan­dard­brow­ser, får du vist denne dia­log­boks. Hvis du ikke ønsker, at Firefox skal tjek­ke, om den er stan­dard­brow­ser ved hver op­start, så fjern flue­benet ud for Kontroller også ved næste opstart, og klik på Ja, hvis du al­li­gevel gerne vil have Firefox som stan­dard, eller klik på Nej, hvis du vil beholde din hid­tige brow­ser som standardprogram til hjemmesider.

Første gang Firefox startes åbnes to faneblade med hen­holds­vis en vel­komst­side, der fortæller lidt om Firefox, og din startside.

Indstillinger   

Menu til at åbne indstillingerne

Du kan med fordel ændre nogle af indstillingerne i Firefox. Her følger en forklaring på en række praktiske indstillinger, som du eventuelt kan ændre. Klik på knappen Firefox => Indstillinger.

Valg af startside

Startside-indstilling

Åbn indstillingerne, og klik på Overordnet. Som stan­dard hus­ker Firefox dine åb­ne­de vin­duer og fane­blade fra sid­ste gang, du brug­te pro­gram­met. Hvis du hel­lere vil star­te med en eller flere be­stem­te si­der eller med en blank side, kan du væl­ge dette i rul­le­me­nuen Når Firefox starter.

Bemærk, at selvom du vælger at fortsætte med de samme sider som sidst, kan det være en fordel at angive en eller flere startsider. Du kan nemlig åbne de valgte sider ved at klikke på hjemknappen i værktøjslinjen.

Du kan manuelt angive en eller flere startsider i feltet Startside, i så fald skal adresserne adskilles af tegnet |. Tegnet sidder normalt på samme tast som apostrofferne - du skal holde tasten Alt Gr nede, mens du trykker på |-tasten. Alternativt kan du vælge de nuværende åbne sider ved klikke på knappen Anvend nuværende sider, eller du kan vælge et bogmærke ved at klikke på Anvend bogmærke.

Faneblade

Fanebladsindstillinger

Åbn indstillingerne, og klik på knappen Faneblade. Du kan her vælge en række indstillinger for brugen af faneblade.

Fanebladsindstillinger

Du kan vælge at bruge Firefox som en gammeldags browser uden faneblade ved at fjerne fluebenet ud for Åbn links i faneblade ....

Firefox vil advare dig, hvis du forsøger at lukke programmet, mens du har flere faneblade åbnet. Du kan slå advarslen fra ved at fjerne fluebenet ud for Advar mig, når jeg lukker flere faneblade. Advarslen kan også slås fra i selve advarslen. Bemærk, advarslen er selvfølgelig overflødig og vises derfor ikke, hvis du har valgt at få åbnet dine vinduer og faneblade fra sidste gang (se Valg af startside).

Firefox vil også advare dig, hvis du beder om at få åbnet mange faneblade på én gang. Advarslen kan fx være praktisk, hvis du ved en fejl kommer til at bede om at få åbnet alle bogmærker i en mappe. Hvis du er sikker på, at du aldrig laver den slags fejl, kan du slå advarslen fra ved at fjerne fluebenet ud for Advar mig, hvis jeg åbner flere faneblade ....

Du kan vælge, at fanebladslinjen altid skal vises, hvilket kan være en fordel, hvis du oftest bruger flere faneblade - når bjælken vises er det nemmere at åbne et nyt faneblad.

Du kan vælge at skifte fokus, hvis du åbner et link i et nyt faneblad. Dette kan ikke anbefales, da du dermed ikke har mulighed for at åbne sider i baggrunden. Læs evt. artiklen om Firefox.

Indhold

Indstillinger for indhold

Åbn indstillingerne, og klik på Indhold. Du kan her vælge en række indstillinger for visning af hjemmesider med hensyn til fx billeder, JavaScript og skrifttype.

Pop op-vinduer

Blokér pop op-vinduer

Du kan tillade åbning af pop op-vinduer på alle sider ved at fjerne flue­benet ud for Bloker popupvinduer. Det kan dog ikke an­be­fales. Har du brug for at få åbnet pop op-vinduer på en­kelte hjem­me­sider, kan du i stedet angive hjem­me­siderne ved at klikke på knappen Undtagelser.

En nemmere metode til at tilføje en undtagelse er at tillade hjemme­siden, når den for­søger at åbne en pop op, se afsnittet Pop op-vinduer i guiden Sådan bruger du Firefox. For­tryder du senere en tilladelse, kan du fjerne den fra und­tagelserne via knappen Undtagelser.

Visning af billeder

Blokér billeder

Du har mulighed for at forhindre visning af billeder ved at fjerne flue­benet ud for Indlæs billeder automatisk. Det vil selv­følgelig gøre hjemme­siderne mere kedelige, så det kan ikke anbefales. Til gengæld kan du bruge und­tagel­serne til at fjerne reklamer fra en lang række hjemme­sider. Du kan fx angive adresserne på de store internet­annoncører, hvorefter deres reklamer ikke vises.

Du kan læse mere om blokering af billeder i afsnittet Blokér reklamer på hjemme­sider i guiden Sådan bruger du Firefox, hvor du også kan læse om en nemmere metode til at blokere billederne end at skulle angive adresserne manuelt i ind­stil­lingerne. Fortryder du senere en billed­blokering, kan du fjerne den fra undtagelserne via knappen Undtagelser.

En alternativ metode til at blokere reklamer er at benytte udvidelsen Adblock Plus, hvilket du kan læse mere om i afsnittet Adblock Plus i guiden Praktiske og smarte udvidelser. Tjek også afsnittet om udvidelsen Flashblock, der hjælper dig med at blokere for Flash-reklamer.

JavaScript-tilladelser

JavaScript-tilladelser

JavaScript bruges til at ska­be in­ter­ak­ti­vi­tet på en hjem­me­si­de. Men Java­Script kan også være en sik­ker­heds­ri­si­ko, hvor­for de mest para­noide slår den slags fra. Personligt er jeg ikke så bange for JavaScript på en hjemme­side, men jeg kan blive irri­teret - Java­Script kan nemlig også bruges til at kon­trol­lere dele af browseren. Det er der hel­dig­vis råd for. Klik på knappen Avanceret JavaScript.

JavaScript-tilladelser

Som standard forhindrer Firefox nogle af de ge­ne­ren­de Java­Script-egen­skaber som en hjem­me­side kan bruge. Du kan til­lade dis­se ved at sætte flue­ben ud for det øn­skede. Per­son­ligt har jeg fjer­net flue­ben fra de to første punk­ter. Det er min brow­ser, og jeg skal fx nok selv be­stem­me stør­rel­sen på mit browser­vindue!

Deaktivering eller erstatning af kontekst­menuer kan være både godt og skidt. Nogle hjemme­sider forsøger at for­hindre kopi­ering af bil­leder ved at fjerne muligheden for kopiering via højre­klik. Det for­hindres ved at fjerne flue­benet ud for Deaktivere eller erstatte kontekst­menuer. Men andre hjemme­sider giver dig flere muligheder ved at ændre højre­kliks­menuen, det kan fx gælde avancerede, inter­aktive hjemme­sider. Bruger du sådan en side, bør du have flueben her.

Skrifttype og -størrelse

Standardskrifttype

Af en eller anden grund er de fleste brow­sere enige om at be­nyt­te Times New Roman eller en lig­nen­de skrift­type som stan­dard­skrift, hvis en hjemme­side ikke selv an­giver en skrift­type. Det er et meget dår­ligt valg. Times New Roman er en serif-skrift. Det betyder, at den har små fødder, hvilket gør den sværere at læse på en skærm (men mægtig god på papir).

Du kan med fordel vælge en sans-serif-skrift; den har ikke små fødder. Prøv fx med Arial, Helvetica eller Verdana. Ud over skrift­typen kan du angive en størrelse, der skal bruges, hvis hjemme­siden ikke selv har angivet en størrelse.

Jeg har lavet en lille testside, hvor jeg ikke har angivet skrift­type og -størrelse, så du kan se effekten af dine valg.

Vælg minimumsskriftstørrelse

Klikker du på knappen Avanceret får du flere valg. Jeg vil her blot omtale muligheden for at angive en mini­mums­skrifts­størrelse, idet nogle hjemme­sider har en dårlig vane med at vælge meget små skrift­størrelser. Du kan ganske vist ændre skrift­størrelsen manuelt (se afsnittet Zoom i guiden Sådan bruger du Firefox), men du kan også få Firefox til at gøre det automatisk for dig. Vælg den ønskede mini­mums­størrelse i rulle­menuen Minimum skrift­størrelse. Du kan teste resultatet af dit valg på oven­nævnte testside.

Valg af sprog

Sprogvalg

Nogle (få) hjemmesider tilbyder versioner på forskellige sprog. Du kan angive de foretrukne sprog og deres rækkefølge ved at klikke på knappen Vælg. Bemærk, at denne indstilling kun har betydning på de hjemmesider, der tilbyder flere sprogudgaver, og som bruger indstillingen til at tjekke, hvilket sprog du foretrækker.

Tilføj sprog

Som standard er der i den dan­ske Firefox valgt dansk som det fore­truk­ne sprog med en­gelsk som næs­te valg. Du kan til­fø­je et sprog ved at væl­ge det i rul­le­me­nu­en og klik­ke på knap­pen Tilføj.

Du kan efter­føl­gen­de æn­dre ræk­ke­føl­gen af spro­ge­ne ved hjælp af knap­per­ne Flyt op og Flyt ned.

Hjælpeprogrammer og plugins

Hjælpeprogrammer og plugins

Åbn indstillingerne, og klik på knappen Programmer. Hvis en hjemme­side tilbyder en fil i et format, som ikke umiddelbart understøttes af Firefox, kan du angive, hvad der skal ske med filen. Det kan fx være et dokument i formatet PDF eller en video i WMV-formatet. Du kan på denne side fx angive, at filen skal åbnes i et eksternt program, at den skal downloades, eller at den skal åbnes i et installeret plugin.

Filtyper tilføjes normalt listen, når du installerer et plugin til fil­typen, eller når du klikker på et link til en fil med den pågæl­dende filtype, se også afsnittet Plugins i guiden Sådan bruger du Firefox.

Hjælpeprogrammer og plugins

Du kan bruge søge­fel­tet til at finde en fil­type eller et hjæl­pe­pro­gram.

Søge­funk­tio­nen lider dog af den store fejl, at den ikke søger efter fil­typen, men ude­luk­kende efter tek­sten i ko­lon­nerne Ind­holds­type og Hand­ling. Det hjælper altså ikke at søge efter PDF, eftersom PDF ikke fremgår af de to kolonner.

På oversigten kan du se, hvilken hand­ling der er til­knyt­tet en do­ku­ment­type. Lad os tage Adobe Acrobat Document (PDF) som eksempel: Du kan her se, at en PDF-fil vil fx blive åbnet inde i Firefox ved hjælp af Adobes plugin.

Hjælpeprogrammer og plugins

Hvis du markerer dokumenttypen, forvandles handlingen til en rullemenu, hvor du kan vælge alternative håndteringer. I dette tilfælde kan du vælge at få åbnet PDF-filen i Adobe Reader i stedet for i Firefox. Du har også mulighed for at vælge et andet program ved at klikke på Vælg en anden og så finde og vælge det ønskede program.

Vælger du Spørg altid, du Firefox spørge dig, hvad der skal ske, når du klikker på et link til en PDF-fil, og vælger du Gem filen, vil PDF-filer automatisk blive gemt på din computer, når du klikker på links til dem.

Bemærk, at du også kan ændre handling for forskellige protokoller. Normalt vil et klik på en mailadresse åbne en ny mail i dit foretrukne mailprogram. Den slags links bruger protokollen mailto til at fortælle styresystemet, at linket ikke skal åbnes i browseren, men i mailprogrammet.

Åbn maillinks i Yahoo! Mail

Men hvis du foretrækker at bruge webmail som fx Gmail eller Yahoo Mail, kan du omdirigere protokollen, så du i stedet får åbnet hjemmesiden med din webmail. Klik på mailto i oversigten og vælg den ønskede handling i rullemenuen i kolonnen Handling.

Plugin-tjekker

Firefox tjekker automatisk for opdateringer af Firefox selv samt dine instal­lerede til­føjelser, så du får instal­leret even­tuelle sikker­heds­rettelser hurtigst muligt. Men dine plugins tjekkes ikke, da de reelt ikke er instal­leret som en del af Firefox. Og det er ikke usædvanligt, at der er sikker­heds­huller i plugins.

Nogle plug­ins tjek­ker nor­malt selv, om der er kom­met nye ver­sio­ner, hvor­ef­ter de gi­ver dig mu­lig­hed for at op­da­tere. Det gæl­der fx Java og Adobe Reader. Men det er ikke alle plugins, der gi­ver dig den mu­lig­hed. Det er der­for vig­tigt, at du selv tjek­ker dine plug­ins.

Tjek dine plugins, så du undgår sikkerhedshuller

For at hjælpe dig har Mozilla la­vet en hjem­me­side med en plug­in-tjek­ker, som du nu kan bruge til at tjek­ke, om der er kom­met nye ver­sio­ner af dine plug­ins. Er det til­fæl­det, kan du klik­ke dig videre til en down­load­side med den nyeste version af plugin'et.

I skrivende stund er nogle plugins ukendte for plugin-tjekkeren. Har du installeret ukendte plugins, må du manuelt besøge deres hjemmeside for at tjekke, om der er kommet en nyere version.

Privatliv

Privatliv

Åbn indstillingerne, og klik på knappen Privatliv. Firefox gør det nemt at slette person­lige oplysninger, så du kan beskytte dit privat­liv, hvis du deler computer med andre.

Stop sporing

Nej tak til sporing

Du kan for­tæl­le hjem­me­si­der, at du ikke er in­ter­es­se­ret i at blive spo­ret på net­tet. Men funk­tio­nen er nu ikke me­get bevendt i øjeblikket, eftersom det er op til hjemmesiderne selv, om de vil lytte. Det betyder desuden, at de aktivt skal opsætte deres hjemme­side til funk­tionen, og det er der endnu ikke ret mange, der har gjort.

Funktionen har også ulemper. Sporing bruges ofte af annonce­netværk, og i det til­fælde er der ikke tale om en person­lig sporing. De kan blot se, at en computer et eller andet sted har besøgt nogle bestemte hjemme­sider eller set nogle bestemte reklamer. Annonce­netværkene benytter sporingen til at vise dig relevante reklamer. Slår du sporingen fra, vil reklamerne altså ikke være mål­rettet dine interesser. Hvis ellers reklame­netværket respekteret dit nej til sporing.

Historik

Historik

Som standard vil Firefox gemme din historik. Historikken giver dig en oversigt over sider, du tidligere har besøgt. Det kan være mægtigt praktisk, fordi du dermed nemt kan finde tilbage til en side, som du ikke kan huske adressen på. I enkelte tilfælde kan det være uønsket at gemme historik, fx hvis du har søgt efter en gave til kæresten, og kæresten har adgang til computeren. I så fald kan du slå histo­rikken midler­tidigt fra eller du kan slette en del af histo­rikken. Det kan du læse mere om på siden Sådan bruger du Firefox.

Normalt vil du ikke have behov for at ændre stan­dard­ind­stil­ling­er­ne, men rul­le­me­nuen giver dig to andre mu­lig­heder: Aldrig gemme historik og Bruge tilpassede indstillinger for historik.

Aldrig gemme historik er en indstilling, som yderst få vil have behov for. Den er især beregnet til offentligt til­gænge­lige computere, som fx computere på et bibliotek eller en computer-café.

Tilpassede indstillinger for historik

Vælger du at bruge til­pas­se ind­stil­ling­er for historik, får du mu­lig­hed for at slå vis­se de­le af his­to­rik­ken fra, li­ge­som det er her, du kan slå ac­cept af tred­je­parts coo­kies fra.

Lad være med at sæt­te flue­ben ud for Gør pri­va­te brow­sing-til­stand per­ma­­nent med­mindre, du har helt spe­ci­el­le be­hov, og du ved, hvad du gør!

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som en hjemmeside kan gemme på din computer. De er ingenlunde farlige, men kan fx bruges af en hjemmeside til at huske et login eller en speciel tilpasning af hjemmesiden. Cookies kan dog også bruges af et reklamebureau til at følge dig rundt på forskellige hjemmesider, så de fx kan sørge for, at du får præsenteret forskellige reklamer i stedet for hele tiden at få vist den samme reklame. Bemærk, at de kan ikke se, hvem du er, kun at nogen har brugt en bestemt computer til at besøge en række forskellige hjemmesider.

Reklamebureauer benytter typisk såkaldt tredjeparts cookies, fordi cookies oprettes af bureauerne i stedet for af den hjemmeside, du besøger. Du kan slå alle den slags cookies fra ved at fjerne fluebenet ud for Accepter tredjeparts cookies (se billedet ovenfor). Du kan også forhindre cookies fra en hjemmeside ved at klikke på knappen Undtagelser og angive hjemmesidens adresse, men det er normalt ikke noget, du har brug for.

Fjern individuelle cookies

Du kan få vist cookies og redigere dem via et klik på knappen Vis cookies. Har du valgt Gemme historik i rullemenuen, vil du i stedet kunne få adgang til dine cookies via et link, som det ses på hosstående billede.

Ryd dele af historikken

Ryd historik når Firefox lukkes

Hvis du vælger Ryd historik når Firefox lukkes, aktiveres knappen Indstillinger, og du kan nu klikke på den for at vælge, hvilke dele af historikken, du vil have slettet.

Indstillinger for rydning af historik

Sæt flueben ud for de data, du vil have slettet ved lukning af Firefox.

Som tidligere nævnt, vil du dog normalt ikke have brug for at altid at få slettet historikken eller dele af den ved lukning af Firefox. Du vil sikkert være bedre tjent med en manuel sletning efter behov, hvilket du kan læse mere om på siden Sådan bruger du Firefox.

Forslag i adressefeltet

Forslag i adressefeltet
Vælg, hvad der skal bruges til forslagene

Når du indtaster tegn i adresse­feltet, får du vist en række for­slag ud fra tid­ligere besøgte sider og dine bog­mærker. Dette kan du ændre ved hjælp af knap­pen Historik og bog­mærker. Du kan vælge kun af få vist forslag fra historikken, kun fra bogmærker, begge dele eller ingen af delene.

Sikkerhed

Sikkerhed

Åbn indstillingerne, og klik på knappen Sikkerhed. Der er normalt ingen grund til at ændre andre indstillinger her end indstillingerne for adgangs­koder.

Adgangskoder

Hvis andre har adgang til din Firefox kan det måske være pro­ble­ma­tisk at få husket ad­gangs­koder til hjem­me­sider. Det vil nem­lig be­ty­de, at de kan log­ge ind på hjem­me­sider med dit log­in og skri­ve eller agere i dit navn. Det kan du for­hindre ved at fjerne flue­ben ud for Husk adgangs­koder for websteder.

Alternativt kan du benytte en hoved­adgangs­kode til Firefox. Dermed kan du få husket adgangs­koder til hjemme­sider, men koderne er beskyttet af en hoved­adgangs­kode, så andre ikke kan få adgang til dem. Det betyder, at du blot skal huske én kode for at få adgang til alle dine koder til de for­skellige hjemmesider.

Hvis du vil oprette en hoved­adgangs­kode, skal du sætte flue­ben ud for Benyt en hoved­adgangs­kode. Bemærk, at hvis du bruger digital signatur, bør du absolut bruge en hoved­adgangs­kode.

Adgangskoder

En dialogboks åbnes, hvor du skal indtaste den ønskede hoved­adgangs­kode to gange. Du kan på en kvalitets­måler se, hvor sikker den valgte kode er. Afslut ved at klikke på knappen OK - hvis OK er nedtonet, er det fordi de to ind­tas­tede koder ikke er ens.

Første gang,du besøger en hjemme­side med adgangs­kode, vil du blive bedt om at ind­taste din hoved­adgangs­kode. Herefter husker Firefox hoved­adgangs­koden, indtil du lukker Firefox.

Du kan evt. læse artiklen De rette kodeord, hvor du kan læse, hvordan du vælger sikre kodeord, som samtidig er nemme at huske.

Synkronisering   

Synkronisering

Åbn indstillingerne, og klik på knappen Sync.

Hvis du benytter Firefox på flere forskellige enheder, fx en Mac der­hjemme, en PC på arbejdet og en smart­phone, kan du synkronisere dem, så du altid har adgang til de samme bog­mærker, historik, ind­stil­linger, adgangs­koder og fane­blade. Du bestemmer selv, hvad du vil syn­kro­nisere, så du fx kan syn­kro­nisere bog­mærker mellem arbejds­computeren og hjemme­computeren, og såvel bog­mærker som adgangs­koder mellem hjemme­computeren og din smartphone.

Ved synkronisering gemmes dine data på en server på internettet, og for at sikre at uved­kommende ikke kan få adgang til dem, krypteres de på din egen computer, før de sendes til serveren.

Opsætningen kan virke lidt besværlig, men herefter skal du ikke tænke over syn­kro­ni­se­ringen, men kan blot nyde for­delen af at altid have ad­gang til de samme data på din Firefox. Uanset om du er hjemme, på arbejdet eller om du bruger smartphonen.

Opsæt synkronisering

Klik på knappen Indstil Firefox Sync.

Angiv mailadresse og adgangskode

Du skal allerførst oprette en ny kon­to, så klik på knap­pen Opret en ny konto. Du skal nu ud­fyl­de med en mail­a­dres­se samt en adgangskode.

Som standard gemmes dine brow­ser­data på Firefox Sync-server, men hvis du har adgang til en an­den server, det kan fx være til­fæl­det i en stor virk­somhed, kan du vælge en anden server via rulle­menuen. Sæt flueben ud for Jeg er enig ..., og klik på Næste.

Gem din krypteringsnøgle - og gem også en backup af den

Dine data krypteres som nævnt, så andre ikke kan få ad­gang til dem. Til det for­mål bruges en kryp­te­rings­nøgle, som ikke op­be­vares på syn­kro­ni­se­rings­ser­veren. Det betyder, at det kun er dig, der har kryp­terings­nøglen, og som dermed har adgang til de gemte data. Det betyder også, at hvis du mister kryp­terings­nøglen, kan du ikke få adgang til dine data! Så sørg for at opbevare nøglen et sikkert sted, fx sammen med din backup af dine andre data.

Firefox tilbyder dig to måder at gemme nøglen på. Du kan udskrive den, og du kan få den gemt i en fil.

Gem en backup af synkroniseringsnøglen

Klikker du på knappen Gem, får du åbnet en gem-dialog­boks, så du kan gem­me kryp­te­rings­nøg­len i en HTML-fil. Filen kan her­efter gem­mes sam­men med din backup, lige­som du kan over­føre den til en anden com­puter til brug for op­sæt­ning af synkronisering.

Firefox tilbyder dig dog også en an­den me­to­de end ind­tast­ning af kryp­terings­nøglen til at opsætte en ny enhed, hvilket du kan læse mere om i afsnittet Tilføj en ny enhed.

Vælg, hvilke data du vil synkronisere

Klikker du på knappen Indstillinger for Sync, får du mulighed for at vælge, hvilke data du vil synkronisere fra/til enheden.

På den efter­føl­gende side, skal du ind­taste en af de ir­ri­te­ren­de CAPTCHA-koder for at vise, at du ikke er en robot. Klik på knappen Færdig for at afslutte opsætningen på denne enhed.

Tilføj en ny enhed

Tilslut den nye enhed

Åbn Firefox på den enhed, du vil tilføje til synkroniseringen. Åbn for indstillingerne til synkronisering (se ovenfor), og klik på knappen Indstil Firefox Sync. Nu har du allerede oprettet en synkroniseringskonto, så her skal du klikke på knappen Tilslut.

Du har to muligheder for at tilslutte en ny enhed.

Indsæt tegnene i de tre felter på den første enhed
Aflæs tegnene i de tre felter på den nye enhed

Hvis du har adgang til en alle­rede op­sat enhed, kan du få over­ført syn­kro­ni­se­rings­nøglen ved at kopiere teg­nene i de tre fel­ter på den nye enhed til en al­le­rede opsat enhed.

På den opsatte enhed åbner du indstillingerne til synkronisering og klikker på Tilføj enhed. Indtast tegnene fra de tre felter på den nye enhed, klik på Næste og klik derefter på Afslut.

Bemærk, at du kan bruge en hvilken som helst af dine allerede opsatte enheder til at opsætte nye enheder. Du behøver ikke adgang til den enhed, hvor du opsatte selve kontoen. Du kan altså opsætte kontoen på hjemme­compu­teren, bruge hjemme­compu­teren til opsætning af smart­phonen og så bruge smart­phonen til opsætning af arbejdscomputeren.

Indtast dine kontooplysninger og krypteringsnøglen

Hvis du ikke har ad­gang til en al­le­re­de op­sat en­hed, kan du ma­nu­elt ind­tas­te di­ne kon­to­op­lys­nin­ger og kryp­te­rings­nøg­len. Klik på lin­ket Jeg har ikke enheden med mig på opsætningssiden.

På den efter­følgende side skal du ind­tas­te kon­to­nav­net (den an­vend­te mail­adres­se), din ad­gangs­kode samt kryp­te­rings­nøg­len. Klik på Næste, og af­slut med et klik på knap­pen Afslut.

Gentag med alle de enheder, du vil tilføje.

På indstillingssiden kan du vælge, hvilke data du vil synkronisere

Efter opsætningen kan du på ind­stil­lings­si­den for syn­kro­ni­se­ring væl­ge, hvil­ke da­ta du vil syn­kro­ni­se­re på den på­gæl­dende enhed.

Knappen Håndter konto giver ad­gang til at æn­dre ad­gangs­kode til kon­toen og få vist kryp­te­rings­nøglen. Du kan også af­læse, hvor meget plads du bruger på serveren.

Avanceret

Avanceret

Åbn indstillingerne, og klik på knappen Avanceret. Indstillingerne er opdelt i fire faneblade. Der er normalt ingen grund til at ændre ind­stil­lingerne i fanerne Netværk, Opdateringer og Kryptering, så dem vil jeg ikke gennemgå her. Klik på fanen Generelt.

Tilgængelighed

Tilgængelighed

Normalt ruller hjemme­si­den, når du bruger pi­le­tas­ter­ne. Hvis du sæt­ter mær­ke ud for Brug al­tid mar­kør og tas­ta­tur ..., vil du i stedet få en mar­kør, der flyt­tes med pile­tasterne. Dermed kan du vælge tekst med tastaturet.

En af de mest praktiske funktioner i Firefox er, at du kan starte en søgning i teksten på en hjemme­side ved at trykke på de ønskede tegn på tasta­turet. Af en eller anden underlig grund har Firefox-folkene valgt at slå funktionen fra som standard. Jeg vil stærkt opfordre dig til at slå den til ved at sætte flue­ben ud for Begynd søgning mens du taster. Du kan læse mere om funktionen i afsnittet Søg mens du taster i guiden Sådan bruger du Firefox.

Du kan få Firefox til at advare dig, hvis en hjemme­side videre­stiller til en anden side eller gennem­tvinger en opdate­ring af siden. Det gøres ved at sætte flue­ben ud for Advar mig når sider forsøger at videre­stille eller gen­indlæse siden. Men det er ikke usædvanligt, at en hjemme­side videre­stiller til en anden side eller gennem­tvinger en opdatering, så et flue­ben vil blot resultere i en masse advarsler, du alligevel ikke kan bruge til noget.

Browsing

Browsing

Autoscrolling gør det muligt at få en side til at rul­le auto­matisk ved at klikke én gang på siden med den mid­ter­ste muse­knap eller rul­le­hju­let og så flytte muse­mar­køren op eller ned. Der er nor­malt ingen grund til at slå den funktion fra.

Blød scrolling får siden til at rulle mere roligt op og ned, men det kræver til gengæld flere af compu­terens kræfter, når der rulles på siderne. Jeg vil anbefale, at du sætter flue­ben ud for Anvend blød scrolling. Du kan altid fjerne flue­benet igen, hvis compu­teren bliver for langsom, når der rulles. Hvis compu­teren er fra dette årtusinde, bør funktionen ikke sløve computeren mærkbart.

Stavekontrollen i Firefox virker normalt dynamisk, det vil sige, at den kon­trol­lerer teksten, mens du skriver den. Hvis du i stedet vil nøjes med at bruge stave­kontrol­len manuelt, skal du fjerne fluebenet ud for Kontroller min stavning mens jeg taster.

Hardwareacceleration betyder, at visse former for grafik kan vises ved brug af grafik­processoren i stedet for den almindelige processor. Det sparer på com­pu­terens kræfter, og er derfor normalt en fordel. Det kræver dog, at dit grafikkort og din grafik­driver under­støtter hardware­accele­rationen. Oplever du problemer med at se fx video på hjemme­sider, så prøv at slå hardware­accele­rationen fra ved at fjerne flue­benet ud for Brug hardware­accele­ration hvor muligt for at se, om det hjælper.

Standardbrowser

Standardbrowser

Hvis du af en el­ler an­den grund ikke vil bru­ge Firefox som din stan­dard­brow­ser, vil det være en god ide at fjer­ne flue­be­net ud for Undersøg altid ....

Som standard vil Firefox sende fejlrapporter til udviklerne, hvis Firefox går end. Det kan hjælpe med at gøre programmet bedre. Fejl­rapporterne inde­holder ikke per­son­lige oplysn­inger, men hvis du ikke vil have dem sendt, så fjern fluebenet ud for Send fejlrapporter.

Flere indstillinger   

Indstillingerne på denne side er beregnet for almindelige brugere. Men hvis du ikke er bange af dig, kan du foretage nogle mere avancerede ind­stil­linger, hvilket jeg skriver om i guiden Avancerede indstillinger.


Download

Firefox fylder 40 MB. Download Firefox.

Trin for trin-guider: