Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Thunderbird
Trin for trin:

Thunderbird
Værktøjslinjen

På denne side gennemgår jeg brugen af en række funktioner, som du finder i værktøjslinjen.

Sidens indhold:   

Udgangspunktet for denne side   

Thunderbirds programvindue er opdelt i forskellige dele, som du kan ændre på; på denne side tager jeg udgangspunkt i standardopsætningen. Hvis du har ændret på opsætningen kan det beskrevne være placeret et andet sted, ligesom du kan have fået andre valg, hvis du fx har installeret udvidelser.

Nogle funktioner kan tilgås fra flere steder i programmet, så hvis du ikke finder en ønsket vejledning på denne side, så tjek de andre sider om de forskellige dele af Thunderbirds vindue. Du finder en oversigt over afsnittene på de forskellige sider på Sådan bruger du Thunderbird.

Jeg gennemgår de funktioner og muligheder, som jeg tror, de fleste vil have brug for. Savner du en beskrivelse af en funktion eller et valg, er du velkommen til at skrive til mig (brug forummet), og jeg vil overveje at medtage dette på siden.

Minimal værktøjslinje   

Værktøjslinjen indeholder blot fire knapper og et søgefelt. I ældre versioner af Thunderbird havde du mange flere knapper, men nogle af dem er nu flyttet ned i meddelelseshovedet på den enkelte meddelelse og andre er fjernet fra standardopsætningen. Bemærk, at du kan tilpasse værktøjslinjen, hvis du fx foretrækker en slet-knap på værktøjslinjen, eller hvis du savner rullemenuen til at vælge mellem forskellige visninger. Læs mere på siden Sådan tilpasser du Thunderbirds udseende.

Hent meddelelser   

Hent meddelelser

Når du klikker på knappen Hent, hentes nye meddelelser for den valgte konto i mappeoversigten. Klikker du på den sorte pil til højre for knappen, kan du vælge, hvilken konto du vil hente meddelelser til.

Du behøver selvfølgelig ikke sidde og klikke på knappen i tide og utide for at få hentet nye meddelelser. Du kan få Thunderbird til at kontrollere de enkelte konti for nye meddelelser med faste mellemrum. Du kan vælge det ønskede mellemrum for hver konto for sig, så du fx får tjekket for mails hvert 2. minut og nye indlæg i en nyhedsgruppe hvert 30. minut. Læs mere på siden Kontoindstillinger.

Skriv en meddelelse   

Når du klikker på knappen Skriv, får du åbnet et vindue med en tom meddelelse. Som standard skriver du meddelelser i HTML-formatet, hvor du fx kan indsætte billeder, ændre skriftstørrelse og -farve. Hvis du i stedet vil skrive en meddelelse i ren tekst-format, så tryk på tasten Skift, mens du klikker på knappen Skriv.

Bemærk, at hvis du har markeret en nyhedsgruppe, mens du klikker på Skriv, så åbnes den nye meddelelse i ren tekst-format. Det skyldes, at man normalt ikke bruger HTML i nyhedsgruppeindlæg. Samtidig vil Til-feltet være udfyldt med nyhedsgruppens navn.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på selve skrivningen af en meddelelse, det foregår som i stort set alle andre mailprogrammer. Og hvis du er i tvivl om funktionerne i værktøjslinjen til HTML-formatering, så prøv at lege lidt med dem i en testmail.

Formateringslinjen

Du får dog i de efterfølgende afsnit lige nogle tips til brugen af vinduet Ny meddelelse.

Mailadresser

Der søges løbende i adressebogen

Der søges løbende i dine adres­se­bøger, efter­hånden som du skriver i adresse­feltet. Du får vist en række forslag, hvor den mest brugte adresse auto­udfyldes med blåt i adresse­feltet, mens resten, der indeholder de skrevne tegn, vises i en rulle­menu. Trykker du på tasterne Tabulator eller Enter, vælges adressen i adresse­feltet, mens du kan vælge adresserne i rulle­menuen med pile­tasterne eller med musen. Der søges udelukkende fra starten af navn (såvel fornavn som efternavn) og mailadresse.

Bjælke med kontakter

Du kan desuden få vist en oversigt over dine kontakter i en bjælke i venstre side af vinduet. Her har du mulighed for at vælge mellem dine forskellige adressebøger, og du har et søgefelt, hvor du kan søge efter dele af et navn eller en mailadresse. Også her er foretages søgningen løbende, så der vises resultater, efterhånden som du indtaster.

Bemærk, at i modsætning til adressefeltet, så søges der her på alle forekomster af de indtastede tegn i såvel navn som mailadresse. Også selvom navn eller mailadresse ikke starter med de pågældende tegn. En søgning på lar vil således vise et navn som Finn Larsen og en person med navnet Kim, som har mailadressen webmester@ordforklaring.dk.

Du kan åbne sidebjælken ved at klikke på Vis => Kontakter, eller ved at bruge genvejstasten F9.

Du kan tilføje en kontakt i Til-feltet ved at dobbeltklikke på den, eller du kan markere den og klikke på knappen Til ->. Alternativt kan du vælge at føje kontakten til i feltet Kopi til eller i feltet Skjult kopi til ved at klikke på de respektive knapper.

Send til flere modtagere

Hvis du vil sende en meddelelse til flere modtagere, kan du blot skrive adresserne adskilt af et komma i Til-feltet. Trykker du på tasten Enter efter at have skrevet en eller flere adresser, får du mulighed for at angive flere adresser på en ny linje.

Vælg altid Skjult kopi, hvis du sender til flere, som ikke kender hinandens adresser

Klikker du på knappen Til, får du mulighed for at sende til de andre adresser som Kopi til (Cc) eller Skjult kopi til (Bcc). Sidst­nævnte betyder, at adresserne ikke kan ses af modtagerne.

Sender du til flere personer, og de ikke i for­vejen kender hin­andens adresser, så brug altid Skjult kopi til, du kan i så fald udfylde med din egen adresse i Til.

De fleste mailservere har en begrænsning på, hvor mange adresser der kan sendes til i én mail. Det afhænger bl.a. af adressernes længde, men typisk vil du maksimalt kunne sende til mellem 75 og 100 adresser ad gangen.

Vælg afsender

Vælg afsender

Hvis du benytter flere konti eller flere iden­ti­te­ter, kan du væl­ge af­sen­der ved at klikke i feltet Fra, der virker som en rulle­menu.

Hvis du be­sva­rer en med­delelse, vil Thunderbird auto­matisk vælge samme af­sender, som den op­rin­delige med­delelse er sendt til. Hvis du skriver en ny meddelelse, og du har markeret en konto i mappeoversigten, vil standardadressen for den pågældende konto blive brugt som udgangspunkt.

Citér meddelelse

Når du besvarer en meddelelse, vil du normalt få citeret indholdet i den oprindelige meddelelse. Du kan nøjes med kun at få citeret en del af meddelelsen ved at markere det ønskede med musen.

Citer dele af en meddelelse

Bemærk i den for­bin­delse, at du kan mar­kere flere for­skel­lige tekst­dele i med­delel­sen ved at holde tasten Ctrl nede, mens du mar­kerer med musen.

Du kan i kontoindstillingerne vælge, om markøren skal placeres over eller under det citerede, når du besvarer en meddelelse.

Du har også mulighed for at få indsat citat fra andre meddelelser end dem, du besvarer.

Citer meddelelse

Markér en meddelelse i meddelelsesoversigten i Thunderbird. I den nye meddelelse skal du så blot klikke på menupunktet Valgmuligheder => Citer meddelelse. Når du indsætter citater fra andre meddelelser, vil du få indsat al tekst fra meddelelsen. Det er ikke her muligt kun at få indsat det markerede.

Stavekontrol

Som standard vil Thunderbirds stavekontrol løbende tjekke din tekst, men du kan selvfølgelig også starte stavekontrollen manuelt. Du har lidt flere muligheder i dialogboksen Stavekontrol end ved den løbende stavekontrol.

Skift sprog

Hvis du har installeret ordbøger til stavekontrol på flere sprog, kan du nemt skifte mellem sprogene til den løbende stavekontrol ved at klikke på den sorte pil til højre for knappen Stavekontrol, og så vælge det ønskede sprog.

Få forslag til stavning

Hvis et ord mar­keres som fejl­stavet, kan du højre­klikke på det og få for­slag til den rette stav­ning. Klikker du på for­slaget, ud­skiftes det fejl­stavede ord med det fore­slåede. Du har des­uden mulig­hed for at til­føje ordet i ord­bogen, hvilket fx kan være praktisk ved navne eller andre ord, som ordbogen ikke kender, og som du ofte skal bruge. Eller du kan bede ordbogen ignorere alle forekomster af ordet i den aktuelle meddelelse.

Dialogboksen Stavekontrol

Dialogboksen Stavekontrol giver dig lidt flere muligheder. Klik på knappen Stavekontrol.

Hvis du skriver en lang tekst og har flere forekomster af et fejlstavet ord, kan du her vælge at få udskiftet samtlige forekomster på én gang. Du har også mulighed for at redigere i ord, du har føjet til ordbogen, så en forkert stavet ordtilføjelse ikke behøver at være en kilde til fremtidige stavefejl.

Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i tilføjede ord. Hvis du fx tilføjer navnet Hansen, så husk at skrive det med stort H. Bemærk også, at tilføjede ord benyttes uanset det valgte sprog, hvilket ikke altid er en fordel. Det er selvfølgelig fint med navne, men knap så fint, hvis du tilføjer danske ord, som bør udløse en fejl, hvis du skriver en tekst på et andet sprog.

Vedhæftede filer

Thunderbird tjekker din tekst for bestemte stikord, der kan antyde, at du vil vedhæfte en fil til meddelelsen. Hvis du ikke har vedhæftet noget, får du vist en infolinje, der dels minder dig om at huske at vedhæfte filen, og dels gør det nemt at vedhæfte ved hjælp af en Vedhæft fil-knap. Du kan lukke infolinjen ved at klikke på dens røde lukkekryds.

Klikker du på knappen Påmind mig senere, vil du få en påmindelse ved afsendelsen, hvis du stadig ikke har vedhæftet en fil.

Vil du vedhæfte en fil?

Du kan slå funktionen fra eller evt. tilføje flere stikord, der udløser infolinjen. Læs mere herom på siden Indstillinger.

Send senere

Hvis du ikke vil sende en meddelelse med det samme, kan du få den placeret i udbakken, hvor den så ligger og venter, til du sparker den afsted.

Send meddelelsen senere

I stedet for at klikke på knappen Send, skal du klikke på menupunktet Filer => Send senere. Meddelelsen lukkes og placeres i mappen Udbakke.

Du kan senere sende alle meddelelser i Udbakke ved at klikke på Filer og vælge Send meddelelse fra Udbakke. Hvis du har meddelelser liggende i Udbakke, når Thunderbird startes, vil du blive spurgt, om de skal sendes.

Adressebog   

Klik på knappen Adressebog for at åbne adressebogen. Som standard har du to adressebøger. Personlig adressebog, hvor du selv skal indføre eller importere adresser, og Indsamlede adresser, hvor Thunderbird automatisk gemmer alle adresser, du sender til.

Adressebogen

Adresse­bogen er ind­delt i for­skel­lige dele, der min­der om Thunderbirds hoved­vindue med en over­sigt over adresse­bøger til venstre, en over­sigt over kon­tak­ter i den valg­te adresse­bog øverst til højre og en ind­holds­rude med en­kelte op­lys­ninger om kon­tak­ten.

En smart de­tal­je er, at hvis du har an­gi­vet en adresse for kon­tak­ten, vil du få vist knap­pen Hent kort. Klik­ker du på den, får du vist et Google Maps-kort med adres­sen i din brow­ser.

Dob­belt­klik­ker du på en kon­takt i over­sigten, eller hvis du mar­kerer en kontakt og klikker på knappen Egenskaber, åbnes et kon­takt­kort med mu­lighed for flere oplysninger.

Du kan tilpasse adressebogen på samme måde som Thunderbirds hovedvindue, det vil sige, du kan tilpasse værktøjslinjen, du kan ændre størrelsesforholdet mellem de forskellige ruder ved at trække i adskillelsesstregen mellem dem, du kan slå indholdsruden fra ved at klikke på menupunktet Vis => Indholdsrude, og du kan tilpasse de viste kolonner i oversigtsruden.

Opret ny adressebog

Du kan oprette flere adresse­bøger, hvis du fx vil ad­skille for­ret­nings­for­bin­del­ser fra familie og venner.

Du opretter en ny adressebog via klik på Filer => Ny => Adressebog.

Opret ny kontakt

Klik på Ny kontakt

Klik på knappen Ny kontakt for at oprette en ny kontakt.

Vælg adressebog

Brug rullemenuen øverst til at vælge, hvilken adressebog som kontakten skal gemmes i. Udfyld de ønskede felter på de forskellige faner.

Vælg evt. format

Bemærk, at på fanen Kontakt finder du rullemenuen Foretrækker meddelelser i formatet. Vælg Ren tekst, hvis modtageren hører til de få, der stadig foretrækker at modtage mails i ren tekst-format. Så vil meddelelsen automatisk blive afsendt i ren tekst. Ellers vælg HTML.

Sætter du flueben ud for Tillad eksternt indhold vil du automatisk få vist eksternt indhold i mails fra kontakten. Eksternt indhold er billeder, der ligger på en server på internettet, og visning af den slags er som standard slået fra for alle meddelelser, fordi det kan misbruges af spammere og andre. I stedet vil du i mailen få vist en infolinje, hvor du med et klik på en knap kan vælge at få vist det eksterne indhold. Har du tillid til afsenderen, kan du altså her vælge at få vist indholdet automatisk i stedet for at få vist infolinjen.

Eksterne billeder er blokeret

Hvis du abonnerer på tilbudskataloger eller nyhedsbreve, kan det være en god ide at oprette afsenderen som en kontakt og så tillade eksternt indhold.

Mailingliste

Du kan oprette en mailingliste, som du kan bruge, hvis du ofte skal sende den samme mail til en gruppe af personer. Klik på knappen Ny mailingliste.

Opret mailingliste

Brug rullemenuen til at vælge, hvilken adressebog som mailinglisten skal føjes til.

Angiv et beskrivende listenavn og et kort listealias. Der søges på begge felter, når du skriver i Til-feltet i en ny mail, så du kan evt. bruge et listealias som æ, så får du mailinglisten frem med blot et enkelt bogstav, eftersom almindelige mailadresser ikke starter med æ.

Lad være med at tilføje adresser i mailinglistevinduet. Her er du nemlig nødt til at skrive hver enkelt modtager manuelt. Og det er selvfølgelig noget besværligt, selvom du får hjælp i form af autofuldførelsen, der virker på samme måde, som når du skriver en adresse i Til-feltet i en ny mail.

Træk kontakter over på mailinglisten

I stedet kan du tilføje adres­ser ved at markere den ønskede adresse­bog i adresse­bogs­over­sigten. Markér herefter de ønskede adresser, og brug musen til at trække dem over på mailing­listen.

Når du bruger mailinglister, bør du ikke bruge Til-feltet, medmindre alle modtagerne i forvejen har hinandens adresser. Brug i stedet feltet Bcc.

undisclosed-recipients øger risikoen for at udløse et spamfilter

Der er en ulempe, når du bruger Bcc. Modtageren vil stå som undisclosed-recipients, hvilket øger risikoen for, at mailen bliver fanget af modtagerens spamfilter. Du kan evt. tilføje dig selv som modtager i et ekstra Til-felt, se afsnittet Send til flere modtagere. Mailen risikerer dog stadig at blive opfattet som spam, men risikoen er noget mindre.

Bruger du ofte mailinglister, så tag et kig på udvidelsen Mail Tweak. Dels får du mulighed for at bruge flet til diverse oplysninger, og dels vil hver mail blive afsendt særskilt til modtagerens adresse, så du undgår at vække spamfiltrenes mistanke.

Skriv en ny mail

Skriv en ny mail til den markerede kontakt

Klikker du på knappen Skriv, åbnes en ny mail med den markerede adresse som modtager.

Adressebogens søgefelt

Der søges løbende på alle forekomster i såvel navn som mailadresse

Du kan bruge søgefeltet til at finde en kontakt. Der søges løbende på såvel navn som mailadresse, efterhånden som du indtaster tegn. Bemærk, at der søges på alle forekomster af det indtastede. Indtaster du fx sen, får du således vist alle Hansen'er, Jensen'er og alle andre, hvis navn eller mailadresse indeholder sen.

Mærkater   

Du kan kategorisere dine meddelelser ved at påføre forskellige mærkater. Mærkaterne kan påføres manuelt eller automatisk ved hjælp af filtre. Mærkaterne kan være et ekstremt stærkt værktøj til at få overblik over dine meddelelser.

Mærkaterne vises i meddelelseshovedet

Der følger en række forud­definerede mærkater med i Thunderbird, men du kan nemt oprette dine egne mærkater. Du kan give en med­delelse flere for­skellige mærkater, så mails fra chefen om projektet med Skærv og Knudsen fx har mærkaterne Arbejde, Chefen og Skærv og Knudsen.

Mærkaterne kan farve meddelelserne

Mærkaterne kan farve med­delel­serne i for­skel­lige farver i med­delel­ses­over­sigten, så du nem­mere kan finde dem, men den største fordel ved mærkaterne får du med Thunderbirds søge­funk­tioner. I det nedenstående fortæller jeg om tre forskellige metoder til at bruge mærkaterne til at finde og få vist meddelelser.

Bemærk, at det også er muligt at bruge mærkater på meddelelser, du har sendt. Det er dog desværre ikke muligt at påføre mærkater, når du skriver en meddelelse. I stedet skal du manuelt påføre mærkater på kopien af den sendte meddelelse i mappen Sendt, eller hvor du nu har valgt, at den sendte meddelelse skal placeres.

Vis meddelelser med en bestemt mærkat

Klikker du på menupunktet Vis => Meddelelser => Mærkater, kan du vælge at kun få vist meddelelser med en bestemt mærkat. Visningen gælder kun for den aktuelle mappe, og den huskes, indtil du vælger en anden visning for mappen. Vær opmærksom på dette, da du ellers måske ikke kan forstå, hvor dine meddelelser er forsvundet hen, næste gang du åbner den pågældende mappe.

Du kan desuden tilføje rullemenuen Vis ved at tilpasse værktøjslinjen. Den gør det lidt nemmere at vælge de forskellige visninger.

Du kan læse mere om funktionen Vis i afsnittet Forskellige visninger.

Brug søgefunktionen til at finde mærkater

Du kan søge på mærkater

Du kan søge meget hurtigt efter meddelelser med en bestemt mærkat ved hjælp af søgefeltet i Thunderbird. Hvis søgningen er indstillet til at omfatte alle meddelelser, hvilket er standarden, tjekker Thunderbird automatisk, om der findes mærkater, der indeholder de indtastede tegn. Og hvis det er tilfældet, får du mulighed for at vælge, om der skal søges på de indtastede tegn eller på mærkaten. Søgningen omfatter samtlige mapper. Læs mere om søgninger i afsnittet Stærkt søgefelt.

Virtuel mappe med mærkater

Du kan oprette en virtuel mappe, hvor du kan vælge at få vist alle meddelelser med en eller flere mærkater. Fordelene ved en virtuel mappe er, at den opdateres automatisk, hver gang du modtager og sender mails, og hver gang du åbner den virtuelle mappe. Og at du her kan bruge flere forskellige kriterier i modsætning til de to ovenstående metoder. Du kan fx vælge at kun få vist meddelelser med både mærkaten Arbejde og mærkaten Chefen, således at private meddelelser fra chefen ikke medtages. Du kan også begrænse søgningen, så der fx kun medtages meddelelser, der er nyere end 30 dage, eller som indeholder vedhæftede filer.

Du kan oprette flere forskellige virtuelle mapper med forskellige kriterier, og den samme mail kan således optræde i flere end én virtuel mappe. Mails fra Skærv og Knudsen kan således både ligge i en virtuel mappe med alle arbejdsrelaterede mails og i en virtuel mappe med al korrespondance med Skærv og Knudsen.

Læs mere i afsnittet Virtuelle mapper.

Stærkt søgefelt   

Stærkt søgefelt

Thunderbird indeholder et lille praktisk men samtidigt meget stærkt søgefelt, der gør det både nemt og hurtigt at finde bestemte mails. Søgefeltet virker løbende, det vil sige, at der søges for hvert tegn, du indtaster.

Søgefeltet har to forskellige virkemåder. Som udgangspunkt søges i alle meddelelser i alle dine mapper, og søgeresultatet vises i et nyt faneblad. Thunderbird indekserer dine meddelelser, så søgningen foregår lige så hurtigt, som når du søger hos Google.

Men du har også mulighed for at begrænse søgningen til bestemte kriterier i den aktuelt valgte mappe. Det gør du ved at vælge et søgekriterie som fx meddelelsens afsender, dens emnelinje eller meddelelsens indhold. Ved denne type søgninger åbnes der ikke et nyt faneblad, i stedet får du kun vist de meddelelser i den aktuelle mappe, der lever op til dit søgekriterium.

En lysegrå tekst i søgefeltet viser dig, det aktuelle søgekriterium.

Søg i alle mapper

Den stærkeste søgning er den, hvor der søges i samtlige meddelelser. Resultatet vises på et nyt faneblad, og giver dig mulighed for at begrænse søgningen efter forskellige kriterier.

Du kan begrænse søgningen

I en blå spalte til ven­stre i resul­tat­vin­duet kan du se en op­deling af resul­ta­terne i per­soner, map­per og mær­ka­ter. Bemærk, at en med­delel­se kan optræde flere steder i over­sigten. Hvis meddelelsen fx er fra Bertel Lund Hansen og ligger i map­pen Regi­stre­ringer, så vil den optræde både under Bertel Lund Hansen og i map­pen Regi­stre­ringer.

Du kan begrænse søg­ningen ved at vælge, at den kun skal vise re­sul­tater, der om­fat­ter be­stemte per­soner, map­per eller mær­kater, eller at re­sul­ta­terne om­vendt ikke må om­fatte be­stemte per­soner, map­per eller mær­kater.

Sætter du flue­ben ud for Fra mig, vil der kun blive med­taget med­delel­ser, du har sendt. Sætter du flue­ben ud for Til mig, vil der kun blive med­taget med­delel­ser, som du har modtaget. Du har også mu­lighed for at kun få vist stjer­ne­mar­kerede med­delel­ser eller med­delel­ser med ved­hæftede filer.

Du kan vælge filtype

Ved ved­hæf­tede filer har du mu­lig­hed for at ved at vælge, om søg­nin­gen skal med­tage alle fil­typer eller kun en enkelt.

Du kan optimere søgningen ud fra personer

Hvis du vil ekskludere resultater fra en bestemt person, så klik på navnet, og vælg kan ikke omfatte [navn], og hvis du omvendt vil inkludere meddelelser fra vedkommende, så vælg i stedet skal omfatte [navn]. Det fungerer på samme måde, hvis du vil inkludere eller eksludere meddelelser i bestemte mapper eller med bestemte mærkater.

Klip fra meddelelserne

Til højre på resultatsiden vil du få vist nogle søgeresultater med et kort klip fra hver meddelelse. De viste resultater opdateres løbende, efterhånden som du ændrer dine valg i den venstre spalte.

Klikker du på emnelinjen i en af de viste meddelelser, åbnes den på et nyt faneblad, hvor du så kan se hele meddelelsen.

Hele korrespondancen vises

Og en ekstra smart detalje: Hvis meddelelsen er en enkelt i en længere korrespondance, vil du få vist alle meddelelserne i korrespondancen i meddelelsesoversigten, både dem du har modtaget og dine egne svar.

Søg i den aktuelle mappe

Vælg kriterium

Hvis du blot vil søge i den aktuelle mappe, skal du vælge et søgekriterium ved at klikke på den lille pil ud for søgeikonen. Du kan fx vælge at søge på Emne, Afsender eller Meddelelsestekst.

Bemærk, at nogle af søgekriterierne ikke er tilgængelige i alle mapper. Du kan fx ikke søge på Meddelelsestekst i nyhedsgruppeindlæg.

Søgeresultatet kan gemmes som en virtuel mappe, læs mere herom i afsnittet Virtuelle mapper. Du nulstiller søgningen ved at slette indholdet i søgefeltet eller ved at klikke på krydset til højre i feltet.


Download

Thunderbird fylder knap 28 MB. Download Thunderbird.

Trin for trin-guider